O nama

Back to top
Printer-friendly version

                                                                                                                  

Centar za socijalnu skrb Zagreb je ustanova socijalne skrbi s javnim ovlastima.
Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja resorno ministarstvo.

Centar za socijalnu skrb Zagreb osnovan je za područje Grada Zagreba.
Sjedište Centra nalazi se na lokaciji Eugena Kumičića 5,  Zagreb u kojem se nalazi ured ravnateljice, Središnji odjel za stručne poslove i unutarnji nadzor, Odjel za udomiteljstvo, služba za  izvansudsku nagodbu, Pravni, kadrovski, opći i administrativno tehnički poslovi i Odjel računovodstva.

Ravnateljica:

Tatjana Brozić Perić, dipl. prav.

Telefon:
01/4550-907
01/4550-220
01/4550-644
01/4550-813
01/4550-849
Fax:
01/4550- 976

OIB: 15904096423

Računovodstvo: 01/4550-220
Fax: 01/4573-415

e-mail: zagreb@czss-zagreb.hr

besplatan info telefon Centra: 0800 - 200090 - isključivo za građane Grada Zagreba

 

Centar za socijalnu skrb Zagreb javna je ustanova koja odlučuje o pravima iz socijalne skrbi i pruža socijalne usluge posebno osjetljivim skupinama građana kao što su: maloljetna djeca bez roditelja, maloljetna djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca s teškoćama u razvoju, djeca i mladi s problemima u ponašanju, osobe s invaliditetom, starije i nemoćne osobe, osobe lišene poslovne sposobnosti, žrtve obiteljskog nasilja, obitelji pod rizikom, siromašne i druge osobe koje zbog nepovoljnih osobnih ili obiteljskih poteškoća nisu u mogućnosti zadovoljiti svoje osnovne životne potrebe.

 

http://www.czss-zagreb.hr/sites/default/files/slike/maksimir_1.jpg

 

Djelatnost Centra je određena Zakonom o socijalnoj skrbi ( Narodne novine broj: 157/13,152/14, 99/15 )

 

Centar za socijalnu skrb na temelju javnih ovlasti:

1.     rješava u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi, obiteljskopravne I kaznenopravne zaštite i drugim pravima u skladu s posebnim zakonima,

2.     provodi izvršenja rješenja,

3.     vodi propisane očevidnike,

4.     izdaje uvjerenja i druge potvrde,

5.     daje podatke o obiteljskim prilikama te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljskopravnu i kaznenopravnu zaštitu,

6.     sudjeluje kao stranka ili umješač pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti         sami o sebi ni o svojim pravima i interesima,

7.     izdaje dozvole za obavljanje udomiteljstva i obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima, te vodi evidenciju o izdanim dozvolama, registar udomiteljskih obitelji i                 registar smještenih korisnika,

8.     obavlja poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili ustanove,

9.     provodi odgojne mjere nad djecom s poremećajima u ponašanju,

10.   vodi evidenciju posvojitelja.

 

Centar za socijalnu skrb na temelju javnih ovlasti može obavljati i poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili ustanove, provoditi odgojne mjere nad djecom s poremećajima u ponašanju izvan vlastite obitelji ili s boravkom u obitelji te organizirati i pružati pomoć i njegu u kući.

 

Osim javnih ovlasti centar za socijalnu skrb obavlja i druge stručne poslove:

1.     potiče, organizira i provodi aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema,

2.     obavlja stručno-analitičke poslove,

3.     potiče i razvija samopomoć, dobrosusjedsku pomoć, dobrovoljni rad, dobrotvorne i druge djelatnosti,

4.     sudjeluje u suzbijanju ovisnosti o alkoholu, drogama ili drugim ovisnostima,

5.     predlaže mjere unapređenja socijalne politike,

6.     predlaže, potiče i usklađuje druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini,

7.     sudjeluje u donošenju socijalnog plana za području jedinice područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba,

8.     procjenjuje potrebe korisnika i planira pružanje socijalnih usluga socijalne skrbi

9.     osigurava razvoj socijalnih usluga u skladu sa socijalnim planom i mrežom socijalnih usluga,

10.   prati razvoj standarda kvalitete socijalnih usluga, predlaže unaprjeđenje postojećih i uvođenje novih standarda,

11.   koordinira i provodi aktivnosti u području sprječavanja trgovanja ljudima, nasilja u obitelji, vršnjačkog nasilja i problema ovisnosti putem županijskih koordinatora,

12.   organizira i provodi edukacije i superviziju udomitelja, predstavnika obiteljskih domova i stručnih radnika drugih pružatelja socijalnih usluga,

13.   provodi i organizira edukacije i superviziju stručnih radnika centra za socijalnu skrb i njegovih ustrojbenih jedinica,

14.   provodi i organizira edukacije voditelja mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi i vodi evidenciju voditelja mjere nadzora,

15.   obavlja druge poslove utvrđene zakonom i statutom centra za socijalnu skrb.

 

Centar za socijalnu skrb Zagreb ima 11 podružnica koje djelomično prate teritorijalnu podjelu Grada Zagreba na gradske četvrti, a u kojima građani Grada Zagreba ostvaruju prava i usluge iz sustava socijalne skrbi. Podružnicu vodi predstojnik koji organizira i vodi stručni rad u okviru djelatnosti podružnice

 

1.     Podružnica Črnomerec

2.     Podružnica Gornji Grad-Medveščak

3.     Podružnica Donji Grad

4.     Podružnica Maksimir

5.     Podružnica Peščenica

6.     Podružnica Dubrava

7.     Podružnica Sesvete

8.     Podružnica Trnje

9.     Podružnica Trešnjevka

10.   Podružnica Novi Zagreb

11.   Podružnica Susedgrad

 

Upravno vijeće Centra

Centrom za socijalnu skrb Zagreb upravlja Upravno vijeće u sastavu:
Marijan Pokrajčić, dipl. iur. - predsjednik
prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac  – zamjenica predsjednika
Vicko Goluža, dipl. oec. - član
Romana Galić, univ.spec. act. soc. - član
Jadranka Mešter, dipl. soc. radnik - predstavnica radnika

 

Stručno vijeće Centra

Centar za socijalnu skrb Zagreb ima Stručno vijeće koje ravnatelju daje prijedloge i mišljenja o stručnim pitanjima koja se odnose na djelatnost Centra utvrđenih zakonom i Statutom, a čine ga predsjednici Stručnih vijeća podružnica.

 

Financiranje

Centar za socijalnu skrb Zagreb financira se sredstvima državnog proračuna , a u proračunu Grada Zagreba osiguravaju se sredstva za materijalne i financijske rashode Centra.

 

 

ORGANIZACIJA RADA CENTRA I PODRUŽNICA

Podružnice Centra imaju Prednji i Stražnji ured s odjelima u kojima su poslovi organizirani po teritorijalnom principu prema adresi prebivališta korisnika.

 

I. PREDNJI URED:

Predstojnik podružnice
Urudžbeni zapisnik – pisarnica
Poslovi evidencije i dokumentacije
Tehnički poslovi: vozač/dostavljač i/ili spremačica/dostavljačica
PRIJEMNI URED – obavlja prvi kontakt s korisnikom i inicijalnu procjenu potreba korisnika

 

Ukoliko se korisnik prvi put obraća ili mu nije poznato tko je njegov nadležni socijalni radnik, može se javiti u Prijemni ured, gdje će dobiti sve potrebne informacije o mogućnostima i načinu ostvarivanja prava i usluga iz sustava socijalne skrbi.
 

Sve podatke, koje stručni radnici prikupe u okviru obavljanja svog posla, dužni su čuvati kao službenu i profesionalnu tajnu stoga nam se korisnici mogu obratiti s punim povjerenjem.

 

II. STRAŽNJI URED

Odjel za novčane naknade
Odjel za djecu mlade i obitelj
Odjel za odrasle osobe

U stražnjem uredu obavljaju se stručni poslovi provođenja prvostupanjskih postupaka kod ostvarivanja prava iz sustava socijalne skrbi; stručni poslovi  vezano za brak, obitelji i zaštite prava djeteta; stručni poslovi skrbništva; stručni poslovi zaštite djece i mladeži s poremećajima u ponašanju i članova njihovih obitelji; stručni poslovi zaštite osoba s invaliditetom i odraslih osoba (starije i nemoćne osobe, osobe s duševnim smetnjama, žrtve obiteljskog nasilja, žrtve trgovanja ljudima, odrasle osobe ovisne o alkoholu i/ili opojnim drogama i dr.).

 

Rad u podružnici organiziran je po principu „Ured – sve na jednom mjestu“ i odvija se unutar Prednjeg i Stražnjeg ureda kroz dinamičan, sveobuhvatni i timski pristup na sljedeći način:

 

 

http://www.czss-zagreb.hr/sites/default/files/slike/maksimir_2.jpg

 

 

STANDARDI KVALITETE SOCIJALNIH USLUGA

Odlukom resornog ministra o standardima kvalitete socijalnih usluga u djelatnosti socijalne skrbi u Centru i podružnicama su u lipnju 2010 godine osnovani Timovi za kvalitetu.
Timove za kvalitetu čine posebno motivirani stručni i drugi radnici ustanove zaduženi za analizu stanja, utvrđivanje stručnih, kadrovskih, prostornih i drugih resursa i potreba ustanove i izradu prve samoprocjene standarda kvalitete socijalnih usluga.
Izvješće o prvoj samoprocjeni i Akcijski plan poboljšanja kvalitete usluga Centra i svih podružnica dostavljeno je resornom ministarstvu u siječnju 2011 godine, uz obvezu daljnje provedbe i praćenja Akcijskog plana kako bi se dostigli i održali minimalni standardi kvalitete naših usluga.

 

SURADNJA

U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti Centar za socijalnu skrb Zagreb surađuje i razvija mrežu pružatelja socijalnih usluga u zajednici koju čine javne i državne ustanove, vjerske zajednice, organizacije civilnog društva, volonteri, službe lokalne i regionalne uprave i drugi dionici koji svojim djelovanjem doprinose poboljšanju kvalitete života svih građana.

U cilju unapređenja pružanja usluga socijalnog rada Centar je tijekom 2015 godine sklopio 25 partnerstva s udruga civilnog društva koji pružaju podršku različitim posebno osjetljivim skupina korisnika.