Centrala: Eugena Kumičića 5, Zagreb

O nama

Centar za socijalnu skrb Zagreb je ustanova socijalne skrbi s javnim ovlastima.

Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi.

Centar za socijalnu skrb Zagreb javna je ustanova koja odlučuje o pravima iz socijalne skrbi i pruža socijalne usluge posebno osjetljivim skupinama građana kao što su: maloljetna djeca bez roditelja, maloljetna djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca s teškoćama u razvoju, djeca i mladi s problemima u ponašanju, osobe s invaliditetom, starije i nemoćne osobe, osobe lišene poslovne sposobnosti, žrtve obiteljskog nasilja, obitelji pod rizikom, siromašne i druge osobe koje zbog nepovoljnih osobnih ili obiteljskih poteškoća nisu u mogućnosti zadovoljiti svoje osnovne životne potrebe.

Centar za socijalnu skrb Zagreb osnovan je za područje Grada Zagreba, sa sjedištem na adresi Eugena Kumičića 5, gdje, uz Ured ravnatelja, djeluju:

 • Središnji odjel za stručne poslove i unutarnji nadzor
 • Odjel za udomiteljstvo
 • Pravni, kadrovski, opći i administrativno tehnički poslovi i poslovi informatičke podrške
 • Odjel računovodstveno financijskih poslova
 • Služba za izvansudsku nagodbu.

U središnjoj službi Centra za socijalnu skrb Zagreb obavljaju se za potrebe svih podružnica Centra, slijedeći poslovi :

 • opći i pravni poslovi
 • stručna podrška Podružnicama vezano uz stručne poslove za novčane naknade, djecu, mlade i obitelj i odrasle osobe
 • sudjelovanje u izradi programa i projekata financiranih od EU
 • suradnja s udrugama civilnog društva kroz partnerstva, provedbu i evaluaciju programa/projekata
 • stručni poslovi udomiteljstva
 • stručno analitički poslovi
 • stručni poslovi vezani za korištenje baze podataka:
  • potencijalnih posvojitelja
  • djece za posvojenje
  • udomiteljskih obitelji
  • voditelja mjere stručne pomoći i potpore u ostvarivanju skrbi o djetetu i intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu
  • voditelja odgojne mjere pojačane brige i nadzora
 • računovodstveni i financijski poslovi
 • informatički poslovi i poslovi održavanja informatičkog sustava,
 • administrativni i pomoćno tehnički poslovi.

Poslovi objedinjeni  u središnjoj službi Centra  omogućuju međusobno usklađivanje  stručnog rada naših podružnica, analitičke poslove i poslove  socijalnog  planiranja  na razini Grada, uspješnije korištenje ljudskih i materijalnih resursa te upravljanje ustanovom.

Na taj način se postiže  bolja kvaliteta socijalnih usluga i veće zadovoljstvo korisnika radom Centra.

Centar za socijalnu skrb Zagreb ima 13 podružnica, od kojih je 11 podružnica ustrojeno prema gradskim četvrtima (17 gradskih četvrti), a 2 su podružnice Obiteljski centar za Grad Zagreb i Obiteljski centar za Zagrebačku županiju. 

Nadležnost Centra i podružnica određena je Zakonom o socijalnoj skrbi i općim aktima Centra. Građani Grada Zagreba u podružnicama, sukladno svojoj adresi prebivališta, ostvaruju prava i usluge iz sustava socijalne skrbi.

Podružnicu vodi predstojnik koji organizira i vodi stručni rad u okviru djelatnosti podružnice. 

RADNO VRIJEME: 7.30 - 15.30 sati
Pauza: 11.30 – 12.00 sati

PREDNJI URED

PISARNICA:

rad s korisnicima: ponedjeljak - petka  8.00 - 15.00 sati
 
PRIJEMNI URED:

rad s korisnicima

 • ponedjeljak i četvrtak  8.00 - 15.00 sati
 • srijeda  8.00 - 11.30 sati

STRAŽNJI URED

ODJEL ZA NOVČANE NAKNADE
ODJEL ZA ODRASLE OSOBE
ODJEL ZA DJECU, MLADE I OBITELJ

rad s korisnicima

 • ponedjeljak i četvrtak  8.00 - 15.00 sati
 • srijeda  8.00 - 11.30 sati

terenski rad

 • utorak i petak
 • srijeda 12.00 -15.30 sati

Za obavljanje dijela djelatnosti Centar ima podružnice i to:

 1. Podružnica Gornji Grad - Medveščak sa sjedištem u Zagrebu, Trg Hrvatskih velikana 2, koja obavlja djelatnost za područje gradske četvrti Gornji grad – Medveščak i Gradske četvrti Podsljeme u mjesnoj samoupravi Šestine, Mlinovi i Gračani.
 2. Podružnica Donji Grad sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 237, koja obavlja djelatnost za područje gradske četvrti Donji Grad,
 3. Podružnica Maksimir sa sjedištem u Zagrebu, Maksimirska 51, koja obavlja djelatnost za područje gradske četvrti Maksimir i gradske četvrti Podsljeme u mjesnoj samoupravi Markuševac i Vidovec,
 4. Podružnica Peščenica sa sjedištem u Zagrebu, Zapoljska 1, koja obavlja djelatnost za područje gradske četvrti Pešćenica-Žitnjak,
 5. Podružnica Dubrava sa sjedištem u Zagrebu, Dubrava 49, koja obavlja djelatnost za područje gradske četvrti Gornja Dubrava i gradske četvrti Donja Dubrava,
 6. Podružnica Sesvete sa sjedištem u Sesvetama, Trg Dragutina Domjanića 6, koja obavlja djelatnost za gradsku četvrt Sesvete,
 7. Podružnica Trnje sa sjedištem u Zagrebu, Cvijete Zuzorić 53/I, za područje gradske četvrti Trnje i adresom rada u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 271/VI (Poslovni toranj Chromos)
 8. Podružnica Trešnjevka sa sjedištem u Zagrebu, Vitezićeva 57, koja obavlja djelatnost za područje gradske četvrti Trešnjevka-sjever i gradske četvrti Trešnjevka-jug,
 9. Podružnica Novi Zagreb sa sjedištem u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 12, koja obavlja djelatnost za područje gradske četvrti Novi Zagreb – istok, gradska četvrt Novi Zagreb – zapad, te gradska četvrt Brezovica,
 10. Podružnica Črnomerec sa sjedištem u Zagrebu, Joze Martinovića 5-7, koja obavlja djelatnost za područje gradske četvrti Črnomerec,
 11. Podružnica Susedgrad sa sjedištem u Zagrebu, Aleja Bologne 2, koja obavlja djelatnost za područje gradske četvrti Podsused – Vrapče i gradske četvrti Stenjevec.
 12. Podružnica Obiteljski centar za Grad Zagreb sa sjedištem u Zagrebu, Preobraženska 4/IV, Zagreb, s dislociranom jedinicom u Zagrebu, Ulica Grada Chicaga 13 i 17, koja obavlja djelatnost za područje Grada Zagreba.
 13. Podružnica Obiteljski centar za Zagrebačku županiju sa sjedištem u Zagrebu, Draškovićeva 40, a djelatnost obavlja na adresi u Velikoj Gorici, Kneza Domagoja 11a.

Podružnica obavlja dio djelatnosti Centra i to:

a. na temelju javnih ovlasti:

 • rješava u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi, obiteljsko pravne i kazneno pravne zaštite i drugim pravima u skladu s posebnim zakonima,
 • provodi izvršenja rješenja,
 • vodi propisane očevidnike,
 • izdaje uvjerenja i druge potvrde,
 • daje podatke o obiteljskim prilikama te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljsko pravnu i kazneno pravnu zaštitu,
 • sudjeluje kao stranka ili umješač pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti sami o sebi ni o svojim pravima i interesima,
 • obavlja poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili ustanove,
 • provodi odgojne mjere nad djecom s problemima u ponašanju, 

b. osim javnih ovlasti Podružnica Centra obavlja i druge stručne poslove:

 • potiče, organizira i provodi aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema,
 • potiče i razvija samopomoć, dobrosusjedsku pomoć, dobrovoljni rad, dobrotvorne i druge djelatnosti,
 • sudjeluje u suzbijanju ovisnosti o alkoholu, drogama ili drugim ovisnostima,
 • predlaže mjere unapređenja socijalne politike,
 • predlaže, potiče i usklađuje druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini,
 • sudjeluje u donošenju socijalnog plana za područje Grada Zagreba,
 • procjenjuje potrebe korisnika i planira pružanje socijalnih usluga,
 • osigurava razvoj socijalnih usluga u skladu sa socijalnim planom i mrežom socijalnih usluga,
 • prati razvoj standarda kvalitete socijalnih usluga, predlaže unaprjeđenje postojećih i uvođenje novih standarda,
 • koordinira i provodi aktivnosti u području sprječavanja trgovanja ljudima, nasilja u obitelji, vršnjačkog nasilja i problema ovisnosti putem županijskih koordinatora,
 • obavlja druge poslove utvrđene zakonom i statutom centra za socijalnu skrb.

Rad u podružnici odvija se unutar Prednjeg i Stražnjeg ureda kroz dinamičan, sveobuhvatni i timski pristup na sljedeći način:

Prednji ured:

 • Pisarnica 
 • Prijemni ured 

Stražnji ured:

 • Odjel za novčane naknade
 • Odjel za odrasle osobe
 • Odjel za djecu, mlade i obitelj

Podružnice Obiteljski centri obavljaju dio djelatnosti Centra i to:

 • savjetodavnu uslugu koja se odnosi na brak, roditeljstvo, obiteljske i partnerske odnose
 • razvoj socijalizacijskih vještina djece i mladih, posebno komunikacijskih vještina i nenasilnog rješavanja sukoba među djecom i mladima
 • razvoj komunikacije i tolerancije u mladenačkim i partnerskim odnosima
 • organiziranje i provođenje edukacije posvojitelja
 • obiteljsku medijaciju
 • poticanje i razvoj programa rada u zajednici, volonterskog rada i rada udruga koje su potpora roditeljima, obitelji, djeci, mladeži i drugim socijalno osjetljivim skupinama stanovništva
 • poticanje i provedbu programskih aktivnosti namijenjenih edukaciji i promidžbi obiteljskih vrijednosti
 • obavlja poslove vezane uz obavljanje djelatnosti dadilje
 • odlučuje u prvom stupnju o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje
 • odlučuje u prvom stupnju o upisu dadilje u imenik dadilja te upisu pomoćnih dadilja u imenik pomoćnih dadilja
 • vodi registar osoba koje obavljaju djelatnost dadilje te imenike dadilja i pomoćnih dadilja
 • provodi stručni nadzor nad provedbom posebnog propisa kojim se uređuje djelatnost dadilja.

Kroz suradnju sa svim dionicima u lokalnoj zajednici te poticanjem pozitivnih društvenih vrijednosti kvalitetom i dostupnošću usluge, nastoji se korisnika osnažiti za aktivno  sudjelovanje u podizanju kvalitete vlastitog života te, čuvajući integritet svakog pojedinca, uz načelo kompetencije, postići stupanj socijalne pravde svih građana koji će mu jamčiti ljudsko dostojanstvo uz minimum sredstava za život dostojan čovjeka.