NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM

Back to top
Printer-friendly version
  1. NAKNADA ZA REDOVITO STUDIRANJE

Priznaje se korisniku prava na uslugu smještaja odnosno organiziranog stanovanja za redovito studiranje na sveučilišnom ili stručnom studiju u visini četverostrukog iznosa osnovice od 500,00 kuna.  Danom izvršnosti rješenja o priznavanju prava na naknadu za redovno studiranje korisniku prestaje pravo na smještaj odnosno organizirano stanovanje.

Zahtjev za priznavanje prava na naknadu za redovno studiranje korisnik može podnijeti do isteka roka od šest mjeseci od prestanka prava na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja.

Pravo na naknadu za redovno studiranje priznaje se korisniku neovisno o njegovom imovnom stanju. Korisnik je dužan dostavljati dokaz o upisanoj godini najkasnije do 31. listopada svake godine dok traje studiranje, te izvijestiti centar za socijalnu skrb o završetku studiranja.

 

  1. NAKNADA ZA TROŠKOVE SMJEŠTAJA U UČENIČKOM DOMU

Naknada za troškove stanovanja može se priznati djetetu, polazniku srednje škole slabijeg imovnog stanja, koje nije član kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade  ako je:

  • dijete samohranog roditelja, ako prosječni mjesečni prihod u prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem je pokrenut postupak, po članu obitelji  ne prelazi iznos od  dvije osnovice odnosno 1.000,00 kuna
  • pod skrbništvom, a vlastiti prihod  u prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem je pokrenut postupak ne prelazi iznos od 250% osnovice odnosno 1.250,00 kuna
  • smješteno u udomiteljskoj obitelji, a pohađa školu izvan mjesta prebivališta udomitelja jer mu se školovanje ne može osigurati u mjestu prebivališta udomitelja

Pravo se priznaje od dana pokretanja postupka za priznavanje prava, a naknada se isplaćuje mjesečno.

 

  1. NAKNADA ZA TROŠKOVE PRIJEVOZA

Naknada za troškove prijevoza zbog školovanja može se priznati, ako nema osiguran prijevoz po nekoj  drugoj osnovi:

  • osobi s invaliditetom i djetetu s teškoćama u razvoju koje pohađa nastavu radi stjecanja srednjoškolskog obrazovanja po posebnom programu izvan mjesta svoga prebivališta  ili osposobljavanje  za samozbrinjavanje, a ne postoji potreba da mu se prizna pravo na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja
  • učeniku smještenom u udomiteljskoj obitelji ili obiteljskom domu koje pohađa nastavu izvan mjesta prebivališta radi stjecanja srednjoškolskog obrazovanja