Pristup informacijama

Back to top
Printer-friendly version

Službenica za informiranje

 

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15 – dalje Zakon).


Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.


Pravo na pristup informacijama  sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.


Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti“.


Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Zahtjevom za pristup informacijama NE SMATRA SE:  traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija  može se  podnijeti Centru za socijalnu skrb Zagreb:

 

· pisanim putem na adresu:

  Centar za socijalnu skrb Zagreb
  Eugena Kumičića 5, Zagreb
  10 000 Zagreb
 

· putem elektroničke pošte: 

  sluzbenik@czss-zagreb.hr
 

 

· telefaksom na broj: 

  01/4550-976
 

· telefonom na broj: 

  01/4550-907/222
 

· Odlukom ravnateljice Centra za socijalnu skrb Zagreb, dana 23.03.2018. godine, službenikom za informiranje imenovana je Marija Bilić, dipl.iur.


Centar za socijalnu skrb Zagreb ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona.

Najčešće tražene informacije su statistički podaci iz službenih evidencija koje vodi Centar za socijalnu skrb Zagreb. Sukladno članku 18. stavak 5. Zakona o pravu na pristup informacijama ( NN RH broj 25/13, 85/15)zahtjevom za pristup informacijama ne smatra se  traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.

 

Pristup informaciji može se ostvariti putem slijedećih obrazaca:

Zahtjev za pristup informacijama

 http://www.pristupinfo.hr/wp-content/uploads/2014/04/NOVI-Obrazac-2-Zahtjev-za-pristup-informacijama.doc

 

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

http://www.pristupinfo.hr/wp-content/uploads/2014/04/NOVI-Obrazac-3-Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije.doc

 

Zahtjev za ponovnu uporabu informacije

http://www.pristupinfo.hr/wp-content/uploads/2014/04/NOVI-Obrazac-4-Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija.doc

 

Godišnje izvješće za 2019. (PDF)

Godišnje izvješće za 2019. (XSL)

 

Godišnje izvješće za 2018. (PDF)

Godišnje izvješće za 2018. (XSL)

 

Godišnje izvješće za 2017. (PDF)

Godišnje izvješće za 2017. (XSL)