Centrala: Eugena Kumičića 5, Zagreb

Smještaj odrasle osobe

Zakonska regulativa:

Zakon o socijalnoj skrbi i Zakon o udomiteljstvu

Odraslim osobama koje zbog bolesti, nemoci, starosti, radne nesposobnosti, invalidnosti ili drugih nepovoljnih životnih okolnosti nisu u mogucnosti samostalno skrbiti o svojim osnovnim životnim potrebama, niti im pomoc u njihovom domu mogu osigurati clanovi obitelji, kao i osobama koje su se zatekle u posebno teškim životnim prilikama, može se dok takva potreba traje osigurati smještaj u adekvatnoj ustanovi ili udomiteljskoj obitelji, obiteljskom domu, stambenoj zajednici, terapijskoj zajednici, prihvatilištu ili organiziranom stanovanju.

Uvijek kada je to moguće korisniku se osigurava smještaj u njegovoj lokalnoj zajednici.

POSTUPAK

Smještaj odraslih osoba se realizira na zahtjev stranke ili skrbnika.

U slucaju kada zahtjev za smještaj podnose srodnici ili skrbnici ili se postupak pokrece po službenoj dužnosti u postupku je uvijek potrebno:

  • pribaviti suglasnost korisnika,
  • zajedno s korisnikom izvršiti procjenu njegovih potreba,
  • utvrditi mogucnost da se korisniku osigura adekvatna skrb u njegovom domu,
  • informirati korisnika o mogucnostima zadovoljavanja njegovih potreba, oblicima institucionalne i izvaninstitucionalne skrbi,
  • informirati korisnika o uvjetima smještaja, njegovim pravima i obvezama, njegovoj ulozi u postupku,
  • omoguciti korisniku da sudjeluje u izboru ustanove ili udomiteljske obitelji
  • pribaviti propisanu osobnu, medicinsku i drugu dokumentaciju korisnika.

IZBOR USTANOVE /UDOMITELJKSE OBITELJI

Odluku o izboru donosi centar za socijalnu skrb uvažavajuci želje korisnika, njegova ocekivanja, potrebe, sposobnosti, materijalne mogucnosti, njegove kulturne navike i druge prilike u kojima se korisnik nalazi prije smještaja.

Odluka o izboru ustanove/ udomiteljske obitelji ovisi i o popunjenosti kapaciteta ustanova i vrstama usluga, te žurnosti postupka.

Uvijek kada je to moguce smještaj je potrebno osigurati u lokalnoj zajednici korisnika.

PRIPREMA KORISNIKA ZA SMJEŠTAJ

Korisnika , njegovu obitelji/ skrbnika i druge korisniku važne osobe potrebno je pripremiti za smještaj kroz informiranje i upoznavanje sa radom ustanove, odnosno statusom udomiteljske obitelji, vrstama usluga koje pružaju I mogucnostima strucne podrške i pomoci korisniku tijekom njegove adaptacije na život u novoj sredini.

Takoder je važno dogovoriti nacin kontakta korisnika s njegovim srodnicima I poticati te kontakte ( informiranje o kucnom redu ustanove, terminima za posjete, telefonskim bojevima, službenim osobama ustanove koje je moguce kontaktirati u vezi korisnika , mogucnostima kretanja korisnika izvan ustanove/udomiteljske obitelji i sl.)

Ako je to potrebno korisniku se prilikom smještaja može odobriti jednokratna pomoć za nabavku nužne opreme za smještaj.

INDIVIDUALNI PLAN RADA S KORISNIKOM

U dogovoru s korisnikom, njegovom obitelji, ustanovom/ udomiteljem i drugim pružateljima usluga važnim za korisnika, potrebno je izraditi individualni plan rada s korisnikom koji ukljucuje kratkorocne i dugorocne ciljeve, rokove, nositelje i metode rada, te planirati nacin pracenja i preispitivanja ovog oblika skrbi o korisniku.

PRIPREMA USTANOVE/UDOMITELJA ZA PRIHVAT KORISNIKA

Ustanovi/udomitelju je uz socijalnu anamnezu potrebno dostaviti osobnu dokumentaciju korisnika i upoznati ih s potrebama korisnika, njegovim ocekivanjima, mogucnostima, poteškocama , navikama i ukazati na moguce rizike u prilagodbi korisnika na nove uvjete života.

TROŠKOVI SMJEŠTAJA

Korisnici su dužni podmirivati troškove smještaja vlastitim sredstvima (prihodi, imovina, uštedevina , doprinos obveznika uzdržavanja i sl. )

U slucaju kada sami podmiruju ukupne troškove smještaja u ustanovi smještaj se može realizirati na temelju ugovora izmedu ustanove i korisnika, bez sudjelovanja centra za socijalnu skrb.

U slucaju kada korisnik i njegovi obveznici uzdržavanja nemaju dovoljno sredstava za podmirivanje troškova smještaja rješenje o smještaju i nacinu placanja donosi centar za socijalnu skrb prema adresi prebivališta korisnika..

Korisniku koji nema dovoljno sredstava može se istim rješenjem priznati i pravo na pomoc za osobne potrebe u iznosu od 100,00 kn. mjesecno sa kojima korisnik samostalno raspolaže.

NEOVISNO O NACINU PLACANJA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKOJ OBITELJI MOŽE SE REALIZIRATI ISKLJUCIVO NA TEMELJU RJEŠENJA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB.

PRAĆENJE I PREISPITIVANJE

Strucni radnici centra za socijalnu skrb i ustanove, te udomitelji dužni su medusobno suradivati, razmjenjivati informacije i dogovarati se u pogledu skrbi o zajednickom korisniku.

Tijekom trajanja smještaja strucni radnici centra dužni su najmanje dva puta godišnje obici korisnika u ustanovi / udomiteljskoj obitelji.

Korisniku se mora omoguciti da izrazi svoje dojmove o uvjetima smještaja, o nacinu pružanja usluga, te da iskaže svoja ocekivanja u pogledu daljnjih oblika skrbi.

U slucaju nezadovoljstva korisnika uvjetima smještaja ili uocenih nepravilnosti u skrbi za korisnika strucni radnik centra dužan je preispitati smještaj i po službenoj dužnosti poduzeti potrebne mjere za zaštitu interesa korisnika.

Uvijek kada je to moguce važno je djelovati u cilju povratka korisnika u vlastiti dom ili vlastitu obitelj .

Ukoliko se stvore uvjeti za povratak, potrebno je sa korisnikom i clanovima obitelji razraditi plan povratka i kroz izvaninstitucionalne oblike skrbi omogućiti korisniku kvalitetan život u vlastitom domu.