Centrala: Eugena Kumičića 5, Zagreb

Skrbništvo

Skrbništvo je oblik zaštite djeteta bez roditeljske skrbi, osobe lišene poslovne sposobnosti i osobe koja nije iz drugih razloga u mogućnosti štititi svoja prava i interese.

Obavljanje poslova skrbništva

Poslove skrbništva obavljaju centar za socijalnu skrb, skrbnik i posebni skrbnik.

Vrste skrbništva

 • Skrbništvo za djecu
 • Skrbništvo za punoljetne osobe
 • Posebno skrbništvo

Svatko može obavijestiti centar za socijalnu skrb o potrebi pružanja zaštite osobama koje se zbog duševnih smetnji ili drugih razloga nisu sposobne brinuti o nekom od svojih prava, potreba ili interesa ili koje ugrožavaju prava i interese drugih osoba o kojima su dužne skrbiti .

Postupak za lišenje poslovne sposobnosti

Centar za socijalnu skrb po službenoj dužnosti predlaže Sudu pokretanje postupka za lišenje poslovne sposobnosti, kada ocijeni da punoljetna osoba zbog duševnih smetnji ili drugih uzroka nije sposobna brinuti se o osobnim potrebama ,pravima i interesima ili ugrožava prava i interese drugih osoba o kojima je dužna skrbiti.

Centar za socijalnu skrb osobi za koju je pokrenut postupak za lišenje poslovne sposobnosti imenuje posebnog skrbnika. Odlukom o imenovanju posebnog skrbnika utvrđuju se njegove dužnosti i ovlasti, a u pravilu će se ograničiti na zastupanje u postupku lišenja poslovne sposobnosti i poduzimanje žurnih mjera nužnih za osiguranje imovine ili zaštitu zdravlja osobe za koju se postupak vodi.

Sud može donijeti rješenje samo o djelomičnom lišenju poslovne sposobnosti osobe, odnosno osoba ne može biti potpuno lišena poslovne sposobnosti.

Odlukom o djelomičnom lišenju poslovne sposobnosti sud ce odrediti mjere, radnje i poslove koje osoba nije sposobna samostalno poduzimati, primjerice: raspolagati imovinom, placom ili drugim novčanim primanjima, upravljati imovinom, odlučiti o zapošljavanju,davati izjave ili poduzimati radnje koje se odnose na brak, roditeljsku skrb i druga osobna stanja.
Poslove koji nisu određeni u sudskoj odluci o djelomičnom lišenju poslovne sposobnosti, osoba djelomično lišena poslovne sposobnosti može samostalno poduzimati.

Osobu koja je lišena poslovne sposobnosti centar za socijalnu skrb stavit ce pod skrbništvo i imenovati joj skrbnika u roku od trideset dana od pravomoćnosti sudske odluke.

Izbor osobe skrbnika - tko može biti skrbnik ?

Skrbnikom se imenuje osoba koja ima osobine i sposobnosti za obavljanje skrbništva i koja pristane biti skrbnikom te ako je to za dobrobit štićenika.

Centar za socijalnu skrb može štićeniku imenovati i više skrbnika i pritom odlučiti moraju li odluke za posebno određene radnje ili postupke donositi zajednički ili svaki samostalno.

Centar za socijalnu skrb može u rješenju o imenovanju skrbnika imenovati zamjenika skrbniku koji mora ispunjavati uvjete za skrbnika.

Ako je osoba lišena poslovne sposobnosti prije lišenja poslovne sposobnosti u obliku javnobilježničke isprave odredila osobu ili više osoba za koju ,odnosno koje bi htjela da se imenuju skrbnikom , odnosno skrbnicima ,kao i osobe za koje bi htjela da se imenuje njihovim zamjenicima ( anticipirana naredba ),centar za socijalnu skrb će tu osobu,odnosno osobe imenovati skrbnikom ,odnosno skrbnicima te zamjenikom,odnosno zamjenicima skrbnika ako su ispunjene ostale pretpostavke za imenovanjem skrbnikom.

Ako to zahtijevaju okolnosti slučaja I dobrobit štićenika, centar za socijalnu skrb će skrbnikom imenovati osobu zaposlenu u tom centru iz redova stručnih radnika .

Centar za socijalnu skrb upoznat će štićenika s osobom koju namjerava imenovati skrbnikom i od njega o toj osobi zatražiti mišljenje.

Skrbnik ne može biti osoba:

 • koja je lišena prava na roditeljsku skrb
 • koja je lišena poslovne sposobnosti
 • čiji su interesi u suprotnosti s interesima štićenika
 • od koje se, s obzirom na njezino ponašanje i osobine te odnose sa štićenikom, ne može očekivati da će pravilno obavljati dužnosti skrbnika,
 • s kojom je štićenik sklopio ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju
 • s čijim je bračnim,odnosno izvanbračnim drugom štićenik sklopio ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju.

Centar za socijalnu skrb odlukom o imenovanju skrbnika određuje njegove dužnosti i prava.

Rješenje o stavljanju pod skrbništvo i o prestanku skrbništva te rješenje o imenovanju i razrješenju osobe skrbnika centar za socijalnu skrb ce u roku od osam dana od dana izvršnosti rješenja dostaviti matičaru radi upisa u maticu rođenih I zemljišnoknjižnom odjelu općinskog suda na čijem području osoba pod skrbništvom ima nekretnine radi zabilježbe, odnosno brisanja zabilježbe u zemljišne knjige.

Dužnosti skrbnika

 1. Skrbnik je dužan poduzimati mjere da se štićenik osposobi za samostalan život i rad ,savjesno se brinuti o osobni i imovinskim pravima i obvezama te o dobrobiti štićenika, a u skladu s odlukom o lišenju poslovne sposobnosti
 2. Prije poduzimanja mjera zaštite osobe štićenika ili njegovih imovinskih interesa skrbnik je uvijek dužan razmotriti mišljenje,želje i osjećaje štićenika te ih uzeti u obzir, osim ako je to u suprotnosti s dobrobiti štićenika
 3. O poduzetim mjerama iz stavka 2.ovoga članka te eventualnim razlozima odbijanja želja štićenika skrbnik je dužan sastaviti bilješku kao sastavni dio izvješća o radu skrbnika
 4. Skrbnik će nastojati punoljetnog štićenika , ovisno o njegovom zdravstvenom stanju i sposobnostima uključiti u svakodnevni život i slobodne aktivnosti
 5. O poduzetim mjerama iz stavka 4. Ovoga članka skrbnik je dužan sastaviti bilješku kao sastavni dio izvješća o radu skrbnika.

Zastupanje štićenika

 1. Skrbnik zastupa štićenika u poduzimanju poslova i radnji u odnosu na koje je štićenik lišen poslovne sposobnosti.
 2. U poslovima zastupanja skrbnik je dužan prihvatiti mišljenje i želje štićenika ,osim ako je to u suprotnosti s dobrobiti štićenika.

Odgovornost skrbnika

Skrbnik odgovara za štetu koju je skrivio u obavljanju svojih dužnosti ili zloupotrebom položaja i ovlasti

Izvješće o radu skrbnika

Skrbnik je dužan svakih šest mjeseci i kada to zatraži centar za socijalnu skrb , podnijeti izvješće o svojem radu i o stanju štićenikove imovine. Primjerak izvješća o radu i stanju štićenikove imovine skrbnik je dužan dostaviti štićeniku koji je navršio četrnaest godina .

Skrbnik koji je po Obiteljskom zakonu dužan uzdržavati štićenika dužan je svake godine i kad to zatraži centar za socijalnu skrb podnijeti izvješće o svojem radu i stanju štićenikove imovine.

Izvješće se podnosi u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik.

U Izvješću skrbnik mora navesti kako se brinuo o osobi štićenika , njegovu zdravlju , o zaštiti njegovih prava I dobrobiti, kao i podatke o upravljanju i raspolaganju štićenikovom imovinom, o prihodima i rashodima štićenika, te potrebne priloge kojima se dokazuje visina prihoda i stanje imovine za period za koji se izvješće podnosi.