Centrala: Eugena Kumičića 5, Zagreb

Brak i obitelj

Raspolaganje imovinom djeteta

Dana 1. studenog 2015. godine na snagu je stupio novi Obiteljski zakon (»Narodne novine«, br. 103/15) koji u svom čl. 98. st. 3. propisuje da za raspolaganje vrjednijom imovinom i imovinskim pravima djeteta roditelji moraju zatražiti odobrenje suda u izvanparničnom postupku.


Izvansudska nagodba

ŠTO JE IZVANSUDSKA NAGODBA?

Državni odvjetnik za mladež temeljem stručnog mišljenja i vlastite porocjene može donijeti odluku o nepokretanju kaznenog postupka i uvjetovati maloljetniku/mlađem punoljetniku da prema vlastitim mogućnostima popravi ili nadoknadi štetu nanesenu kaznenim djelom. Svoju odlukom dostavlja Stručnoj službi za izvansudsku nagodbu koja se provodi.

Cilj izvansudske nagodbe je postizanje dogovora između oštećenih i maloljetnika/mlađeg punoljetnih uz prisutnost posrednika. Nastoji se doći do rješenja prihvatljivog za obje strane.

U okviru ove posebne obveze maloljetnik/mlađi punoljetnik može popraviti i/ili nadoknaditi štetu nanesenu kaznenim djelom na slijedeći način: vlastitim radom, uplatom dogovorenog iznosa novca, činjenjem neke opće korisne radnje ili na neki drugi dogovoreni način.

Stručnjak prvo pojedinačno razgovara s oštećenikom i maloljetnikom/mlađim punoljetnikom, a potom slijedi zajednički razgovor.

U zajedničkom razgovoru sudionici mogu iznijeti sve što im se čini značajnim. Pri tome se najčešće dogovara o načinu nadoknade ili popravljana štete i međusobnim odnosima sudionika.

Ukoliko oštećenik i maloljetnik/mlađeg punoljetnika i oštećenika postignu dogovor, sastavlja se pismena izjava o pristanku maloljetnika/mlađeg punoljetnika i oštećenika na izvansudsku nagodba.

Posrednik treba izvijestiti državnog odvjetnika o dogovoru i izvršenju nagodbe. Ukoliko se dogovor izvrši prema pismenoj izjavi neće biti pokrenut kazneni postupak.

Ako se izvansudska nagodba ne ostvari, državni odvjetnik će pokrenuti kazneni postupak.


Obvezno savjetovanje

Obvezno savjetovanje je oblik pomoći članovima obitelji da donesu sporazumne odluke o obiteljskim odnosima vodeći posebnu brigu o zaštiti obiteljskih odnosa u kojima sudjeluje dijete te o pravnim posljedicama nepostizanja sporazuma i pokretanju sudskih postupaka u kojima se odlučuje o osobnim pravima djeteta. Provodi ga stručni tim Centra za socijalnu skrb nadležnog prema mjestu djetetova prebivališta odnosno boravišta ili prema mjestu zadnjeg zajedničkog prebivališta, odnosno boravišta bračnih ili izvanbračnih drugova. Ne provodi se prije pokretanja postupka ovrhe i postupka za izricanje mjera u svezi s djetetom.

Obvezno savjetovanje provodi se:

  • prije razvoda braka u kojem postoje zajednička maloljetna djeca
  • prije pokretanja ostalih obiteljskih sudskih postupaka u svezi s ostvarivanjem roditeljske skrbi i osobnih odnosa u svezi s djetetom

Pokreće se na zahtjev stranke koji se podnosi u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik.

Postupak i način provođenja obveznog savjetovanja propisani su Pravilnikom o obveznom savjetovanju (NN br. 123/15).