Sjedište

Maksimir

Printer-friendly versionSend by email

Prikaži Centar za socijalnu skrb Zagreb na većoj karti

 

Centar za socijalnu skrb Zagreb - Podružnica MAKSIMIR

Podružnica Maksimir jedna je od ukupno 11 podružnica javne ustanove Centra za socijalnu skrb Zagreb, kojoj je osnivač Republika Hrvatska, Ministarstvo socijalne politike i mladih.
Sa sjedištem u Zagrebu, Maksimirska 51, obavlja djelatnost za područje gradske četvrti Maksimir i dijela gradske četvrti Podsljeme (MO Markuševec i MO Vidovec).
Zauzima sjeveroistočni dio središnjeg gradskog prostora. Na zapadnom dijelu graniči s gradskim četvrtima Donji grad i Gornji grad-Medveščak, na sjeveru gradskom četvrti Podsljeme, na istoku Gornjom i Donjom Dubravom te  Pešćenicom-Žitnjak na jugu.
Osnovna obilježja prostora i urbaniteta su da je južni dio pretežno nizinski, visoko urbaniziran, te premrežen prometnicama koje sjeveroistočna gradska i prigradska područja povezuju s gradskim središtem. Sjeverni dio četvrti prostire se medvedničkim pobrđem na kojem se naseljeni dijelovi prostora isprepliću s ostacima nekad nepreglednih šuma.
Mjesna nadležnost podružnice pokriva površinu od 52,313 km² na kojoj, prema zadnjem popisu stanovništva iz 2011. god., živi 56 365 stanovnika.
Gradska četvrt Maksimir ima površinu od 14,973 km² na kojoj živi 48 902 stanovnika. Sastoji se od 11 mjesnih odbora. Podružnici pripadaju i 2 mjesna odbora gradske četvrti Podsljeme - Markuševec površine od 26,950 km² i Vidovec površine 10,390 km², ukupnog broja stanovnika 7 463.

  1. Mjesni odbor Bukovac  6.859 stanovnika
  2. Mjesni odbor "Dinko Šimunović"  3.982 stanovnika
  3. Mjesni odbor Dobri Dol  4.443 stanovnika
  4. Mjesni odbor Dotrščina  2.037 stanovnika
  5. Mjesni odbor "Eugen Kvaternik"  2.237 stanovnika
  6. Mjesni odbor Kozjak  3.985 stanovnika
  7. Mjesni odbor Maksimir  3.960 stanovnika
  8. Mjesni odbor Maksimirska naselja  8.836 stanovnika
  9. Mjesni odbor Mašićeva  4.030 stanovnika
10. Mjesni odbor Remete  5.572 stanovnika
11. Mjesni odbor Ružmarinka  2.961 stanovnika
12. Mjesni odbor Markuševec  6.302 stanovnika
13. Mjesni odbor Vidovec  1.161 stanovnika

Kontakt:
telefoni:  2332-792, 2335-883, 2342-306, 2342-307
fax: 2321-336
e-mail: maksimir@czss-zagreb.hr

Radno vrijeme:  7.30 - 15.30 sati
Pauza: 11.30 – 12.00 sati
Prijemni odjel – rad s korisnicima:
- ponedjeljak i četvrtak: 8.00 – 14.00 sati
- utorak i srijeda: 8.00 - 11.30 sati
Stražnji ured – rad s korisnicima:
- ponedjeljak i četvrtak: 8.00 – 15.00 sati
- srijeda: 8.00 - 11.30 sati
Terenski rad:
- utorak i petak
- srijeda: 12.00 -15.30 sati

Predstojnica Podružnice:  mr. Ksenija Sviben, prof. psihologije
 

MISIJA:

Kao ustanova s javnim ovlastima, Centar svojim korisnicima pruža usluge i stručnu pomoć u rješavanju specifičnih individualnih potreba, štiti prava i interese socijalno osjetljivih skupina i  doprinosi podizanju kvalitete života u lokalnoj zajednici.
Pruža pomoć u osiguravanju i ostvarivanju sredstava i uvjeta za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih, nemoćnih i drugih osoba koje same ili uz pomoć članova obitelji ili na drugi način ne mogu zadovoljiti svoje potrebe zbog nepovoljnih osobnih, obiteljskih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti. Radi sprečavanja, ublažavanja i otklanjanja uzroka i stanja socijalne ugroženosti pruža se potpora obitelji, naročito djeci i drugim osobama koje ne mogu brinuti same o sebi. 
Aktivnim djelovanjem u lokalnoj zajednici potiče sve institucije i pojedince na uključenost u ostvarivanju ljudskih prava i postizanju socijalne pravde za sve članove zajednice.
 

VIZIJA:

Centar je moderna javna ustanova koja, uz suvremene tehnologije, informatizaciju, kontinuirano usavršavanje stručnih radnika, primjenjuje kvalitetne metode stručnog rada uvažavajući pozitivne resurse korisnika s ciljem otklanjanja nepovoljnijih okolnosti u skladu s načelima socijalne skrbi.
Kroz suradnju sa svim dionicima u lokalnoj zajednici  te promicanjem pozitivnih društvenih vrijednosti kvalitetom i dostupnošću usluge, nastoji se osnažiti korisnika za aktivno sudjelovanje u podizanju kvalitete vlastitog života te, čuvajući integritet svakog pojedinca, uz načelo kompetencije, postići stupanj socijalne pravde svih građana koji će mu jamčiti ljudsko dostojanstvo uz minimum sredstava za život dostojan čovjeka.

 

ORGANIZACIJA RADA PODRUŽNICE:

Rad u podružnici organiziran je po principu „Ured – sve na jednom mjestu“ i odvija se unutar Prednjeg i Stražnjeg ureda kroz dimaničan, sveobuhvatni i timski pristup na sljedeći način:

 

Prednji ured:

 • Pisarnica – 2 administratora
 • Prijemni ured – 1 socijalni radnik i 1 sociolog

Stražnji ured:

 • Odjel novčanih naknada – 2 socijalna radnika i 1 pravnik
 • Odjel za djecu, mladež i obitelj – 5 socijalnih radnika, 1 psiholog, 2 pravnika, 1 defektolog
 • Odjel za odrasle osobe - 3 socijalna radnika i 1 pravnik

 

U PREDNJEM UREDU

obavljaju se poslovi Prijemnog odjela, pisarnice, evidencije i dokumentacije podružnice, te poslovi izrade statističkih izvješća o korisnicima, ostvarenim pravima i poduzetim mjerama i izrade drugih izvješća.

Ukoliko se korisnik prvi put obraća ili mu nije poznato tko je njegov socijalni radnik, može se javiti u Prijemni odjel, gdje će dobiti sve potrebne informacije o mogućnostima i načinu ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i socijalnih usluga te će, prema potrebi, biti upućen nadležnom stručnom radniku radi provođenja postupka i pružanja adekvatnog oblika skrbi.
Sve podatke, koje stručni radnici prikupe u okviru obavljanja svoga posla, dužni su čuvati kao službenu i profesionalnu tajnu. Stoga nam se korisnici mogu obratiti s punim povjerenjem za pomoć u rješavanju svojih problema.

U Prijemnom odjelu obavljaju se stručni poslovi socijalnog rada, uspostavlja se prvi kontakt s osobom koja traži novčanu naknadu ili socijalnu uslugu, obavlja se inicijalna procjena potreba, daju se informacije korisnicima o mogućnostima zadovoljavanja njihovih potreba kroz sustav socijalne skrbi, te izvan tog sustava kroz mrežu socijalnih usluga u lokalnoj zajednici. Korisnicima se pruža stručna pomoć u svezi ostvarivanja njihovih prava.

 

U STRAŽNJEM UREDU

obavljaju se stručni poslovi provođenja prvostupanjskih postupaka u vezi s ostvarivanjem novčanih naknada iz nadležnosti centra za socijalnu skrb; stručni poslovi u svezi braka, obitelji i zaštite prava djeteta; stručni poslovi skrbništva; stručni poslovi u svezi zaštite i tretmana osoba s invaliditetom; stručni poslovi zaštite i tretmana djece i mladeži s poremećajima u ponašanju i članova njihovih obitelji; stručni poslovi u svezi zaštite odraslih osoba (starije i nemoćne osobe, psihički bolesne osobe, žrtve obiteljskog nasilja, žrtve trgovanja ljudima, odrasle osobe ovisne o alkoholu i/ili opojnim drogama i dr.). Također, obavljaju se i poslovi priznavanja prava na uslugu skrbi izvan vlastite obitelji te poslovi u svezi institucionalnih i izvaninstitucionalnih oblika skrbi (patronaža, pomoć i njega u kući i dr.).

U Stražnjem uredu u okviru poslova pružanja usluga za djecu, mladež i obitelj i poslova pružanja usluga za odrasle utvrđuje se individualni plan skrbi za korisnika kojeg vodi i koordinira voditelj plana skrbi, koji prati rezultate skrbi i njezin utjecaj na socijalni status korisnika, zajedno s korisnikom, roditeljem ili drugim članom obitelji, skrbnikom te drugim stručnjacima.

 

 

U ODJELU NOVČANIH NAKNADA

ostvaruju se prava na materijalna davanja:

 • zajamčenu minimalnu naknadu
 • jednokratnu naknadu
 • osobnu invalidninu
 • doplatak za pomoć i njegu
 • naknadu do zaposlenja

 

U ODJELU ZA DJECU, MLADEŽ I OBITELJ

rješava se o pravima iz obiteljsko-pravne zaštite:

 • pitanja vezana za brak i odnose u braku i odnose roditelja i djece
 • vrši se prevencija, detekcija i dijagnostika poremećaja u ponašanju kod djece i mladeži, provode mjere obiteljsko-pravne i kazneno-pravne zaštite te daju podaci, mišljenja i prijedlozii sudu i drugim državnim tijelima
 • provode se postupci za ostvarivanje prava na privremeno uzdržavanje
 • postupa se u slučaju nasilja u obitelji, naročito u slučaju kada je dijete postalo žrtvom nasilja
 • rad s djecom i osobama do 21. godine života s teškoćama u razvoju
 • ostvarivanja prava i drugih oblika socijalne skrbi

 

U ODJELU ZA ODRASLE OSOBE

Provode se poslovi zaštite:

 • starijih i nemoćnih osoba
 • psihički bolesnih odraslih osoba
 • odraslih osoba pod skrbništvom
 • osoba s invaliditetom
 • beskućnika
 • bolesnih odraslih osoba koje zbog trajnih ili privremenih promjena u zdravstvenom stanju ne mogu udovoljiti osnovnim životnim potrebama
 • odraslih osoba ovisnih o alkoholu, drogama
 • odraslih žrtava obiteljskog nasilja
 • žrtava trgovanja ljudima

 

AKTIVNOSTI I SURADNJA

U prostorijama same Podružnice Maksimir djeluje Savjetovalište za mlade o okviru preventivnog programa „Živjeti bez nasilja – psihosocijalni tretman djece i mladih“, a s ciljem ublažavanja rizika u svrhu prevencije poremećaja u ponašanju, razvojnih poteškoća i ostalih problema u odrastanju. Cilj rada je razvijanje pozitivne slike o sebi, osnaživanje osobnosti, razvijanje pozitivnih stavova, stjecanje novih znanja te socijalnih i komunikacijskih vještina, kako bi se djeca razvila u zadovoljne i društveno prilagođene osobe. U rad su uključeni i roditelji s ciljem ukazivanja na važnost njihove uloge u odrastanju djeteta i prevenciji poteškoća.

U svakodnevnom postupanju podružnica surađuje s brojnim institucijama u lokalnoj zajednici s čijim predstavnicima se tijekom godine održavaju redoviti sastanci s ciljem kontinuirane suradnje i zajedničkog sudjelovanja u određenim humanitarnim akcijama.
Na našem području nalazi se 9 dječjih vrtića, gradskih i privatnih, 10 osnovnih i 5 srednjih škola, 7 zdravstvenih ustanova, 5 bolnica i dva zdravstvena zavoda, Dom zdravlja Maksimir.
Redovita je suradnja s Domom za starije i nemoćne osobe Maksimir i Gerontološkim centrom.
Poseban naglasak je na suradnji s udrugama i ostalim suradnicima u lokalnoj zajednici. Na području mjesne nadležnosti naše podružnice nalaze se udruge - „Susjed susjedu pomaže“, „Nova budućnost“, EKO - S.O.S., Hrvatska udruga prijatelja hospicija, Phenomena, Ženska soba – centar za seksualna prava, Udruga za promicanje trijeznog, stvaralačkog, umjerenog i zdravog života – ŽIVOT, Klubovi liječenih alkoholičara (Barutanski jarak, Nova tratinčica, Bukovac, Maksimirska naselja, Šrapčeva),  Zdrug hrvatskih branitelja, Udruga za poboljšanje života „Vibida“, Društvo za socijalnu podršku, Društvo „Naša djeca“, udruga „Ja to mogu“, Udruga za zaštitu prava branitelja i invalida Domovinskog rata „Stradalnik“, Hrvatski pokret za život i obitelj, udruga „Prisutnost - pomoć putem telefona“, Krila – terapijsko jahanje, Rehabilitacijski centar za traumu i stres.
Suradnja je proširena i izvan mjesne nadležnosti na način da je sklopljen sporazum sa savjetovalištem „Dom“ koja pomaže u rješavanju obiteljske problematike i poteškoća u ponašanju djece i maloljetnika.
Uspostavljena je suradnja s lokalnim župnim uredima s čijim predstavnicima se održavaju redoviti sastanci.

 

 

 

ULICE I TRGOVI U NADLEŽNOSTI PODRUŽNICE:

MJESNI ODBORI GRADSKE ČETVRTI MAKSIMIR

ALBRECHTOVA

JURJA VES 1 ODV.

POŽARINJE 7

AL. A. AUGUSTINČIĆA

JURJA VES 2 ODV.

POŽARINJE 8

ANĐELE HORVAT

JURJA VES ODV. 3

POŽARINJE 9

AVENIJA G. ŠUŠKA
(kbr. 1)

KAMENITI STOL
(kbr. 31-41; 2-42)

PRAŽNICA

BABIĆEV PRILAZ

KARASOVA

PREDŠKOLSKA

BABUKIĆEVA

KATALINIĆ-JERETOVA

PRILAZ S. RAŠKAJ

BADOVINČEVA

KAŽOTIĆEV TRG

PRILESJE

BARUTANSKI BREG

KENNEDYEV TRG
(kbr.3-5 i 2-6)

PRILESJE OBR.

BARUTANSKI BREG 1

KERŠOVANIJEV TRG

PRILESJE ODV. 1

BARUTANSKI BREG 2

KESTEN BRIJEG

PRILESJE ODV. 2

BARUTANSKI BREG 3

KESTERČANEKOVA

PRILESJE ODV. 3

BARUTANSKI JARAK

KIŠPATIĆEVA

PRILESJE ODV. 4

BARUTANSKI OGR. 2

KLANJČIĆ

PRILESJE ODV. 5

BARUTANSKI OGR. 4

KLOVIĆEVA

PRILESJE ODV. 6

BARUTANSKI OGR. 5

KNEZA BRANIMIR
(kbr.73-119 i kbr. 8 - 10)

PRISOJ

BENKOVIĆEVA

KOELLEROVA

PUSTOSELINA

BEZGOVEC

KONTAKOVA

RABUSOVA

BIJENIČKA CESTA
(kbr.97 do kraja i kbr.92 do kraja)

KORANA

RAČIĆEVA

BIJENIČKI OGR. 1

KORITO

RADAUŠEVA

BIJENIČKI OGR. 2

KOSA

RAKOVČEVA

BIJENIČKI OGR. 3

KOSA ODVOJAK 1

RAVNICE

BIŠKUPEC BREG

KOSTANJEVEC

RAVNICE 1

BLAŽEKOVA

KOVAČEVIĆA, FERDE

RAVNICE 10

BORIK

KOZJAČIĆ

RAVNICE 11

BOŽIDAREVIĆEVA

KOZJAK

RAVNICE 2

BRESTOVAC

KOZJAK ODV. 1

RAVNICE 3

BREZINŠČAK

KRALJA ZVONIMIRA

RAVNICE 4

BRKLJAČIĆEVA

(kbr. 79 do kraja)

RAVNICE 5

BUKOV DOL

KRALJEVIĆEVA

RAVNICE 7

BUKOVAC

KRATKI DOL

RAVNICE 8

BUKOVAČ. VIJENAC ODV.1

KREŠIĆEVA

RAVNICE 9

BUKOVAČ. VIJENAC ODV.2

KREŽMINA

REBAR

BUKOVAČKA CESTA

KRIJESNICE

REBAR 1

BUKOVAČKI OBRONAK

KRIJESNIČKE STUBE

REBROVAC

BUKOVAČKI OGR. 1

KUHAČEVA

REBROVAC 1

BUKOVAČKI OGR. 2

KURALTOVA

REBROVAC 2

BUKOVAČKI OGR. 3

KUŠLANOVA
(kbr.3-37A i 2-36)

REBROVAC III

BUKOVAČKI OGR. 4

KVATERNIKOV TRG
(kbr. 5 – 9)

REMETE

BUKOVAČKI VIJENAC

KVINTIČK
(kbr.1 -29 i 2-26)

REMETSKI BANJŠČAK

BUKOVAČKI ZAVOJ

LABUDOVAC

REMETSKI KAMENJAK
(kbr. 15-17; 20-74A)

BUKOVČEV TRG

LAŠĆINSKA CESTA

RENDIĆEVA

BUKOVEČKE STUBE

LAŠĆINSKE LEDINE

RIM

BUKOVEČKI KRČ

LAŠĆINSKI BOROVEC

RIMSKI JARAK

BUKOVEČKI KRČ 2

LEDINE

RIMSKI ODV.

BULVANOVA

LENUCIJEVA

RUSANOVA
(kbr. 1-13 i 2-14)

CARA EMINA

LIPOVAC 1

RUŽMARINKA

CRNČIĆEVA

LIPOVAC 2

SABLJIĆEVA

CVJETNI DOL

LIPOVAC 3

SALOPEKOVA

ČELINE

LIVADIĆEVA

SEDLO

ČESMIČKOGA

LUKOVAC

SERMAGEOVA

ČIKOŠEVA

LJEŠNJAKOVEC

SMODEKOVA

ČREŠNJEVEC

MAKSIMIRSKA
(kbr. 1 - 129 i kbr. 2 – 152a)

SMREKOVAC

ČRET
(3- 141; 2-2C I 6-62)

MAKSIMIRSKI PERIVOJ

SOLLAROVA

ČRETSKI ODV

MAKSIMIR. NASELJE 1

SREBRNJAK
(parni kbr.)

DOBRI DOL

MAKSIMIR. NASELJE 2

STIPLOŠEKOVA

DOLČIĆ

MAKSIMIR. NASELJE 3

STUBE M. PRELOGA

DOMJANIĆEVA
(parni kbr.)

MAKSIMIR. NASELJE 4

STUDENI BREG

DONJI BREZINŠČAK

MALI DOL

SVETICE
(2-8; dio bez kbr.)

DONJI PREČAC

MANDLOVA (parni kbr.)

SVETOŠIMUNSKA C.

DONJI RIM

MANDROVIĆEVA

ŠEFEROVA

DRENOVAC

MARKOVČEVA
(dr. Pavla Markovca)

ŠKRLČEVA

DUGI DOL

MAŠIĆEVA

ŠLJIVIK

DUKNOVIĆEVA

MATIJAŠEC

ŠRAPČEVA

EISENHUTOVA

MEDOVIĆEVA

ŠTAMPAROV
(13-15; 2-4)

FAKULTETSKO DOBRO

MELINIŠĆE

ŠTEFANOVEC

FIJANOVA

MILOŠA, TVRTKA

ŠTOOSOVA

FILIPOVIĆEVA

MIRNI DOL

ŠULEKOVA
(kbr.1 - 33i 2 - 32)

FRATROVAC

MIRNOVAC

ŠUŠNJIĆI

FUČKOVEC

MOGILSKA

ŠVARCOVA

GAJŠČAK

MOGILSKE STUBE 1

TIHI DOL

GLOŠĆICA

MOGILSKE STUBE 2

TOMŠIĆEVA

GORICE

MOHOROVIČIĆEVA

TRNAC

GORIČKI ODV.

NEMČIĆEVA

TRNAC ODV. 1

GORJANOVIĆEVA

OBOJ

TRNSKOGA

GORNJI PREČAC

OBOJ ODV. 1

TUĆANOVA

GOSPOČAK

OBOJ ODV. 2

UTJEŠINOVIĆEVA

HARAMBAŠIĆEVA
(kbr.5 - 23 i kbr.2 - 26)

OBOJ ODV. 3

VALDECOVA

HARTMANOVA

OBOJ ODV. 4

VELIKI DOL

HEGEDUŠIĆEVA

OBOJ ODV. 5

VESELIŠĆE

HEINZELOVA
(kbr. 1 - 25)

OBOJ ODV. 6

VINEC

HIRČEVA

OBOJSKI GAJ

VRANIĆEVA

HITRECOVA

OBOJSKI PUT

VRHOVČEV VIJ.

HONDLOVA

OGRIZEKOVA

VRTECI

HRASTIK

OSREDAK

ZAJČEVA

HRASTOV GAJ

OŽEGOVIĆEVA

ZELENI KUT

HRASTOVAC

PADOVČEVA

ZORIČIĆEV TRG

IVIRŠČAK

PAJALIĆEVA

ŽIGROVIĆEVA

JAKIĆEVA

PANČIĆEVA

ŽUPANOVA

JASENIK

PARK HRVATSKIH BRANITELJA

 

JASLICE

PARK NAR. ZAŠTITE

 

JAZBINA
(kbr.1-161 i 4-148)

PAVLINSKI PRILAZ

 

JAZBINSKI GAJ 1

PETROVA
(kbr.29 do kraja i kbr.50 do kraja)

 

JAZBINSKI GAJ 2

PILAROVA

 

JAZBINSKI ODV. 1

PODRAVSKI PUT

 

JAZBINSKI ODV. 10

PODVRŠJE

 

JAZBINSKI ODV. 2

POKORNOGA

 

JAZBINSKI ODV. 3

POPOVIĆEVA

 

JAZBINSKI ODV. 4

POŽARINJE

 

JAZBINSKI ODV. 5

POŽARINJE 1

 

JAZBINSKI ODV. 6

POŽARINJE 10

 

JAZBINSKI ODV. 7

POŽARINJE 11

 

JAZBINSKI ODV. 8

POŽARINJE 12

 

JAZBINSKI ODV. 9

POŽARINJE 2

 

JORDANOVAC

POŽARINJE 3

 

JORDANOVAČKE LIV. 1

POŽARINJE 4

 

JORDANOVAČKE LIV. 2

POŽARINJE 5

 

JORDANOVAČKI PUT

POŽARINJE 6

 

JURJA DALMATINCA

   

JURJA VES

   

 

 

MJESNI ODBORI GRADSKE ČETVRTI PODSLJEME

MARKUŠEVEC

   

BAČUN

HORVATIĆI

PETARI

BAČUNSKI KRČ

IVLJE

PETROVŠČAK

BIBEKOV BREG

JELEKOVIĆI

PILATUŠĆAK

BIDROVEČKA CESTA
(1 – 55, 2 – 66A I 68 – 74)

JORDANIĆI

PISULJAKI

BIJELJAVINA

JURINI

PROSTIŠNO

BOROVINA

JURKOVIĆI

PUNJEKI

BREŽOVANKA

KAMENARSKI BREG

RIJEZNICA

BUDANJŠČAK

KELEKI

ROČIĆI

CEBIĆI MALI

KLINOVEC

SELNIKI

CIKI

KOBASIĆI

SINBUK

CILAKOVEC

KORMANI

SITARI

ČRET (4)

KOTOV BREG

SKUZINI

ČRNA VODA
(1 – 41 / NEPARNA STRANA)

KRAVARŠČANI

SLJEMENSKA CESTA
(DIO – BEZ KBR.)

DEŠČEVEC

KRSIŠĆE

ŠANTEKI

DOLJEK

KRŠIĆI

ŠELENDIĆI

DRAŠKOVEC

LIJEŠĆE

ŠPOLJARCI

FERENČAKI DONJI

LUČKI PUT

ŠTEFANOVEC
(31 – 159 I 26 – 174)

FERENČAKI GORNJI

LUKAČINI

TOPOLJE

FRUŠČINJE

MARKUŠEVEČKA CESTA
(39 – 203 I 22B – 22C, 24 - 174A)

TOTI

FULJATKOV BRIJEG

MARKUŠEVEČKA DUBRAVA

TRG SVETOG ŠIMUNA

GRABLJAK

MARKUŠEVEČKA TRNAVA

ULICA VIDA ROČIĆA

GRADEČAK DESNI

MARKUŠEVEČKE NJIVICE

UTOVEC

GRADEČAK LIJEVI

MEDUCIN

VIDOVIĆI

GRADIČEK

MIKLECI

VINCEKOV BREG

GRADILJNJAK

MIKULASOV BREG

VULJAROV BREG

HADŽIĆI

MIROŠEVEČKA CESTA
(228C – 238)

VUMELJE

HAĐAKI

MRZLJAK

VUMELJE I. ODVOJAK

HAMIĆI

MUČNJAKI

 

HERCEGOV GAJ

   

 

VIDOVEC

   

BIDROVEČKA CESTA
(65, 66B I 86 – 88)

GORŠČICA

MIŠEKI

BUDEKI

KOMUŠARI

MOTIKI

CEBIĆI VELIKI

KOVAČIĆI

POVRŠNICA

ČIGIRI

MARKUŠEVEČKI POPOVEC

ŠUŠKOVIĆI (29 – 89)

ČMARCI

MARŠČICA

VIDOVEC

ČOČKI

   

 

 

U HTV emisiji "Dobro jutro, Hrvatska" gostovale su Valerija Kanđera i Diana Topčić Rosenberg

19. rujan 2014.

18. rujna 2014. g. u HTV emisiji „Dobro jutro, Hrvatska“ gostovale su Valerija Kanđera, dipl. psiholog, predstojnica Podružnice Obiteljski centar i Diana Topčić Rosenberg, predsjednica Udruge za potporu posvajanja Adopta.

POPIS DADILJA UPISANIH U IMENIK I REGISTAR DADILJA

12.rujan 2014.

U prilogu je Popis dadilja upisanih u Imenik i Registar dadilja.

U HTV EMISIJI "DOBRO JUTRO HRVATSKA" GOSTOVALE SU KAROLINA ŠESTAK DIPL. IUR. I VALERIJA KUNĐERA DIPL. PSIHOLOG

11. rujan 2014.

Dana 10. rujna 2014. g. u HTV emisiji „Dobro jutro, Hrvatska“ gostovale su Karolina Šestak, dipl.iur. i Valerija Kanđera, dipl. psiholog, a tema razgovora bila je uloga novoosnovanog Centra za posebno skrbništvo u zaštiti interesa mlt. djece čiji su roditelji u razvodu braka ili vode druge sudske postupke koji posljedično utječu na mlt. djecu.

Obavijest kandidatima o provedbi pisanog testiranja

18. kolovoz 2014.

Obavještavaju se kandidati za radna mjesta u Centru za socijalnu skrb Zagreb: 1. diplomirani socijalni radnik I. vrste i 2. diplomirani psiholog I. vrste da će se pismeno testiranje održati dana 21.08.2014. godine (četvrtak) za kandidate pod točkom 1. u 9,00 sati, te za kandidate pod točkom 2. u 10,30 sati u prostorijama Centra za socijalnu skrb Zagreb, Podružnica Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 6, Sesvete (Plava dvorana).

NATJEČAJ Za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa diplomiranog socijalnog radnika

8. kolovoz 2014.

Na temelju članka 59. Zakona o radu ( NN RH broj 93/14), članka 215. Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH 157/13), članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (57/12, 120/12), i članka 40. Statuta Centra za socijalnu skrb Zagreb, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zagreb objavljuje NATJEČAJ Za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa diplomiranog socijalnog radnika- 7 izvršitelja/ice

Javni natječaj za radna mjesta diplomirani socijalni radnik I. vrste i psiholog I. vrste

8. kolovoz 2014.

Temeljem članka 212. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH 157/13), članka 14. st.1. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN RH 42/14) i članka 40. Statuta Centra za socijalnu skrb Zagreb, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zagreb objavljuje JAVNI NATJEČAJ za radna mjesta: diplomirani socijalni radnik I. vrste – neodređeno puno radno vrijeme - 2 izvršitelja/ice; psiholog I. vrste – neodređeno puno radno vrijeme -1 izvršitelj/...

Informacije o novčanim isplatama

29. srpnja 2014.

Obavještavamo da se zbog drugačije organizacije poslovnih procesa u cilju omogućavanja svakodnevne dostupnosti računovodstva korisnicima isti mogu za informacije o novčanim isplatama javiti računovodstvu ovog Centra svaki radni dan (ponedjeljak-petak) u vremenu od 08,00 – 10,00 sati kada će dobiti informaciju putem telefona ili će biti primljene od strane računovodstvenog  radnika.

Pravilnik o provedbi postupka nabave male vrijednosti

7. srpanj 2014.

Upravno vijeće na 24. sjednici održanoj 8. srpnja 2014. godine donijelo je Pravilnik o provedbi postupka nabave male vrijednosti. 

Više saznajte ovdje

Posjeta delegacije iz NR Kine

3. lipnja 2014.

Dana 02. lipnja 2014.godine Centar za socijalnu skrb Zagreb primio je visoko izaslanstvo Kongresa Narodne Republike Kine. 

Poplave u Slavoniji

22. svibanj 2014.

OBAVIJEST GRAĐANIMA IZ PODRUČJA UGROŽENIH POPLAVOM KOJI ZBOG ELEMENTARNE NEPOGODE PRIVREMENO BORAVE NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA