Sjedište

Maksimir

Printer-friendly versionSend by email

Prikaži Centar za socijalnu skrb Zagreb na većoj karti

 

Centar za socijalnu skrb Zagreb - Podružnica MAKSIMIR

 

Izvješće o aktivnostima povodom obilježavanja Svjetskog dana socijalnog rada

 

Zajedno možemo više – pojedinac u fokusu

 

 

ULICE I TRGOVI U NADLEŽNOSTI PODRUŽNICE:

LETAK - Popis ulica i trgova u nadležnosti podružnice Maksimir

 

 

LETAK - Podružnica Maksimir

LETAK - Načela socijalne skrbi

LETAK - Socijalne usluge

LETAK - Novčana prava i naknade - prvi dio

LETAK - Novčana prava i naknade - drugi dio

LETAK - Razvod braka i obvezno savjetovanje (privremeno van primjene zbog suspenzije Obiteljskog zakona NN 14/75) 

LETAK - Razvod braka i psihosocijalne posljedice – prvi dio

LETAK - Razvod braka i psihosocijalne posljedice – drugi dio

LETAK-Temeljni sadržaji roditeljske skrbi

LETAK - Obiteljska medijacija

LETAK - Podobnost i prikladnost za posvojenje (privremeno van primjene zbog suspenzije Obiteljskog zakona NN 14/75) 

LETAK - Postupak posvojenja (privremeno van primjene zbog suspenzije Obiteljskog zakona NN 14/75) 

LETAK - Nasilje u obitelji

LETAK - Nenasilno rješavanje sukoba

LETAK - Maloljetnici u kaznenom postupku

LETAK - Mjere zaštite prava i dobrobiti djeteta (privremeno van primjene zbog suspenzije Obiteljskog zakona NN 14/75) 

LETAK - Smještaj djece

LETAK - Smještaj odraslih 

LETAK - Skrbništvo za djecu (privremeno van primjene zbog suspenzije Obiteljskog zakona NN 14/75) 

LETAK - Skrbništvo za odrasle (privremeno van primjene zbog suspenzije Obiteljskog zakona NN 14/75) 

 

Podružnica Maksimir jedna je od ukupno 12 podružnica javne ustanove Centra za socijalnu skrb Zagreb, kojoj je osnivač Republika Hrvatska, Ministarstvo socijalne politike i mladih.

Sa sjedištem u Zagrebu, Maksimirska 51, obavlja djelatnost za područje gradske četvrti Maksimir i dijela gradske četvrti Podsljeme (MO Markuševec i MO Vidovec).
Zauzima sjeveroistočni dio središnjeg gradskog prostora. Na zapadnom dijelu graniči s gradskim četvrtima Donji grad i Gornji grad-Medveščak, na sjeveru gradskom četvrti Podsljeme, na istoku Gornjom i Donjom Dubravom te  Pešćenicom-Žitnjak na jugu.
Osnovna obilježja prostora i urbaniteta su da je južni dio pretežno nizinski, visoko urbaniziran, te premrežen prometnicama koje sjeveroistočna gradska i prigradska područja povezuju s gradskim središtem. Sjeverni dio četvrti prostire se medvedničkim pobrđem na kojem se naseljeni dijelovi prostora isprepliću s ostacima nekad nepreglednih šuma.
Mjesna nadležnost podružnice pokriva površinu od 52,313 km² na kojoj, prema zadnjem popisu stanovništva iz 2011. god., živi 56 365 stanovnika.
Gradska četvrt Maksimir ima površinu od 14,973 km² na kojoj živi 48 902 stanovnika. Sastoji se od 11 mjesnih odbora. Podružnici pripadaju i 2 mjesna odbora gradske četvrti Podsljeme - Markuševec površine od 26,950 km² i Vidovec površine 10,390 km², ukupnog broja stanovnika 7 463.

  1. Mjesni odbor Bukovac  6.859 stanovnika
  2. Mjesni odbor "Dinko Šimunović"  3.982 stanovnika
  3. Mjesni odbor Dobri Dol  4.443 stanovnika
  4. Mjesni odbor Dotrščina  2.037 stanovnika
  5. Mjesni odbor "Eugen Kvaternik"  2.237 stanovnika
  6. Mjesni odbor Kozjak  3.985 stanovnika
  7. Mjesni odbor Maksimir  3.960 stanovnika
  8. Mjesni odbor Maksimirska naselja  8.836 stanovnika
  9. Mjesni odbor Mašićeva  4.030 stanovnika
10. Mjesni odbor Remete  5.572 stanovnika
11. Mjesni odbor Ružmarinka  2.961 stanovnika
12. Mjesni odbor Markuševec  6.302 stanovnika
13. Mjesni odbor Vidovec  1.161 stanovnika

Kontakt:
telefoni:  01/2332-792, 01/2335-883, 01/2342-307,  01/2310-048, 01/2337-310,  01/2337-311, 01/2337-312

fax: 2342-306
e-mail: maksimir@czss-zagreb.hr

Radno vrijeme:  7.30 - 15.30 sati
Pauza: 11.30 – 12.00 sati
Prijemni odjel – rad s korisnicima:
- ponedjeljak - četvrtak: 8.00 – 15.00 sati
Stražnji ured – rad s korisnicima:
- ponedjeljak i četvrtak: 8.00 – 15.00 sati
- srijeda: 8.00 - 11.30 sati
Terenski rad:
- utorak i petak
- srijeda: 12.00 -15.30 sati

Predstojnica Podružnice:  mr. Ksenija Sviben, prof. psihologije
 

MISIJA:

Kao ustanova s javnim ovlastima, Centar svojim korisnicima pruža usluge i stručnu pomoć u rješavanju specifičnih individualnih potreba, štiti prava i interese socijalno osjetljivih skupina i  doprinosi podizanju kvalitete života u lokalnoj zajednici.
Pruža pomoć u osiguravanju i ostvarivanju sredstava i uvjeta za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih, nemoćnih i drugih osoba koje same ili uz pomoć članova obitelji ili na drugi način ne mogu zadovoljiti svoje potrebe zbog nepovoljnih osobnih, obiteljskih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti. Radi sprečavanja, ublažavanja i otklanjanja uzroka i stanja socijalne ugroženosti pruža se potpora obitelji, naročito djeci i drugim osobama koje ne mogu brinuti same o sebi. 
Aktivnim djelovanjem u lokalnoj zajednici potiče sve institucije i pojedince na uključenost u ostvarivanju ljudskih prava i postizanju socijalne pravde za sve članove zajednice.
 

VIZIJA:

Centar je moderna javna ustanova koja, uz suvremene tehnologije, informatizaciju, kontinuirano usavršavanje stručnih radnika, primjenjuje kvalitetne metode stručnog rada uvažavajući pozitivne resurse korisnika s ciljem otklanjanja nepovoljnijih okolnosti u skladu s načelima socijalne skrbi.
Kroz suradnju sa svim dionicima u lokalnoj zajednici  te promicanjem pozitivnih društvenih vrijednosti kvalitetom i dostupnošću usluge, nastoji se osnažiti korisnika za aktivno sudjelovanje u podizanju kvalitete vlastitog života te, čuvajući integritet svakog pojedinca, uz načelo kompetencije, postići stupanj socijalne pravde svih građana koji će mu jamčiti ljudsko dostojanstvo uz minimum sredstava za život dostojan čovjeka.

 

ORGANIZACIJA RADA PODRUŽNICE:

Rad u podružnici organiziran je po principu „Ured – sve na jednom mjestu“ i odvija se unutar Prednjeg i Stražnjeg ureda kroz dimaničan, sveobuhvatni i timski pristup na sljedeći način:

 

Prednji ured:

 • Pisarnica – 2 administratora
 • Prijemni ured – 1 socijalni radnik i 1 sociolog

 

Stražnji ured:

 • Odjel novčanih naknada – 2 socijalna radnika i 1 pravnik
 • Odjel za djecu, mladež i obitelj – 5 socijalnih radnika, 1 psiholog, 2 pravnika, 1 defektolog
 • Odjel za odrasle osobe - 3 socijalna radnika i 1 pravnik

 

U PREDNJEM UREDU

obavljaju se poslovi Prijemnog odjela, pisarnice, evidencije i dokumentacije podružnice, te poslovi izrade statističkih izvješća o korisnicima, ostvarenim pravima i poduzetim mjerama i izrade drugih izvješća.

Ukoliko se korisnik prvi put obraća ili mu nije poznato tko je njegov socijalni radnik, može se javiti u Prijemni odjel, gdje će dobiti sve potrebne informacije o mogućnostima i načinu ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i socijalnih usluga te će, prema potrebi, biti upućen nadležnom stručnom radniku radi provođenja postupka i pružanja adekvatnog oblika skrbi.
Sve podatke, koje stručni radnici prikupe u okviru obavljanja svoga posla, dužni su čuvati kao službenu i profesionalnu tajnu. Stoga nam se korisnici mogu obratiti s punim povjerenjem za pomoć u rješavanju svojih problema.

U Prijemnom odjelu obavljaju se stručni poslovi socijalnog rada, uspostavlja se prvi kontakt s osobom koja traži novčanu naknadu ili socijalnu uslugu, obavlja se inicijalna procjena potreba, daju se informacije korisnicima o mogućnostima zadovoljavanja njihovih potreba kroz sustav socijalne skrbi, te izvan tog sustava kroz mrežu socijalnih usluga u lokalnoj zajednici. Korisnicima se pruža stručna pomoć u svezi ostvarivanja njihovih prava.

 

U STRAŽNJEM UREDU

obavljaju se stručni poslovi provođenja prvostupanjskih postupaka u vezi s ostvarivanjem novčanih naknada iz nadležnosti centra za socijalnu skrb; stručni poslovi u svezi braka, obitelji i zaštite prava djeteta; stručni poslovi skrbništva; stručni poslovi u svezi zaštite i tretmana osoba s invaliditetom; stručni poslovi zaštite i tretmana djece i mladeži s poremećajima u ponašanju i članova njihovih obitelji; stručni poslovi u svezi zaštite odraslih osoba (starije i nemoćne osobe, psihički bolesne osobe, žrtve obiteljskog nasilja, žrtve trgovanja ljudima, odrasle osobe ovisne o alkoholu i/ili opojnim drogama i dr.). Također, obavljaju se i poslovi priznavanja prava na uslugu skrbi izvan vlastite obitelji te poslovi u svezi institucionalnih i izvaninstitucionalnih oblika skrbi (patronaža, pomoć i njega u kući i dr.).

U Stražnjem uredu u okviru poslova pružanja usluga za djecu, mladež i obitelj i poslova pružanja usluga za odrasle utvrđuje se individualni plan skrbi za korisnika kojeg vodi i koordinira voditelj plana skrbi, koji prati rezultate skrbi i njezin utjecaj na socijalni status korisnika, zajedno s korisnikom, roditeljem ili drugim članom obitelji, skrbnikom te drugim stručnjacima.

 

 

U ODJELU NOVČANIH NAKNADA

ostvaruju se prava na materijalna davanja:

 • zajamčenu minimalnu naknadu
 • jednokratnu naknadu
 • osobnu invalidninu
 • doplatak za pomoć i njegu
 • naknadu do zaposlenja

 

U ODJELU ZA DJECU, MLADEŽ I OBITELJ

rješava se o pravima iz obiteljsko-pravne zaštite:

 • pitanja vezana za brak i odnose u braku i odnose roditelja i djece
 • vrši se prevencija, detekcija i dijagnostika poremećaja u ponašanju kod djece i mladeži, provode mjere obiteljsko-pravne i kazneno-pravne zaštite te daju podaci, mišljenja i prijedlozii sudu i drugim državnim tijelima
 • provode se postupci za ostvarivanje prava na privremeno uzdržavanje
 • postupa se u slučaju nasilja u obitelji, naročito u slučaju kada je dijete postalo žrtvom nasilja
 • rad s djecom i osobama do 21. godine života s teškoćama u razvoju
 • ostvarivanja prava i drugih oblika socijalne skrbi

 

U ODJELU ZA ODRASLE OSOBE

Provode se poslovi zaštite:

 • starijih i nemoćnih osoba
 • psihički bolesnih odraslih osoba
 • odraslih osoba pod skrbništvom
 • osoba s invaliditetom
 • beskućnika
 • bolesnih odraslih osoba koje zbog trajnih ili privremenih promjena u zdravstvenom stanju ne mogu udovoljiti osnovnim životnim potrebama
 • odraslih osoba ovisnih o alkoholu, drogama
 • odraslih žrtava obiteljskog nasilja
 • žrtava trgovanja ljudima

 

AKTIVNOSTI I SURADNJA

1. PODACI O SURADNICIMA:

 • udruge - „Susjed susjedu pomaže“, „Nova budućnost“, EKO - S.O.S., Hrvatska udruga prijatelja hospicija, Phenomena, Ženska soba – centar za seksualna prava, Udruga za promicanje trijeznog, stvaralačkog, umjerenog i zdravog života – ŽIVOT, Klubovi liječenih alkoholičara (Barutanski jarak, Nova tratinčica, Bukovac, Maksimirska naselja, Šrapčeva),  Društvo za socijalnu podršku, Društvo „Naša djeca“, Hrvatski pokret za život i obitelj, udruga „Prisutnost - pomoć putem telefona“, Krila – terapijsko jahanje, Rehabilitacijski centar za traumu i stres, „Lions Club Grič“, Korablja, Ambidekster, Udruženje Djeca prva, Savjetovalište „Dom“, Tesa
 • dječji vrtići – Bukovac, Maksimir, Mali princ, Trnoružica, Markuševec, Čigra, Jordanovac, Sestre Naše Gospe, Sv. Franje
 • osnovne škole s kojima podružnica usko surađuje – OŠ "Bukovac", OŠ „A. G. Matoša“, OŠ „Augusta Harambašića“, OŠ „Dragutina Kušlana“ (Pešćenica), OŠ „Ivana Filipovića“, OŠ „Jordanovac“, OŠ „Markuševec“, OŠ „Vladimira Nazora“, OŠ „Žuti brijeg“ (Dubrava), OŠ „Matka Laginje“ (Donji grad)  
 • srednje škole na području naše nadležnosti - Privatna jezično - informatička gimnazija "Svijet" s pravom javnosti, Privatna klasična gimnazija Zagreb, Treća ekonomska škola Zagreb, Trgovačka škola Zagreb,  XV. gimnazija Zagreb
 • ostali suradnici u mjesnoj nadležnosti - IV policijska postaja, Dom zdravlja "Maksimir", Vijeća gradskih četvrti Maksimir i Podsljeme (Područni ured gradske uprave Maksimir, Područni ured gradske uprave Centar), Dom za starije i nemoćne Maksimir, Gerontološki centar Maksimir, Centar Silver, Dom zdravlja Zagreb – istok (terenske sestre - Švarcova 20, Ožegovićeva 5, Bukovačka 271, Markuševačka Trnava, Vida Ročića 148, Kosa 1, Rebar 33, Šeferova 1, Hirčeva1, Markuševac, Trg Sv. Šimuna 7, Hegedušićeva 20), Dom za starije zaklade Lavoslava Schwarza, Župa Bezgriješnog Srce Marijina, Župa Remete, Župa Sv Jeronima, Adventistička crkva Adra, Evangelistička crkva u RH – biskupija, Kraljice Sv. Krunice, Majke Božje Lurdske
 • suradnici izvan mjesne nadležnosti - Centar za rehabilitaciju Zagreb, SUVAG, Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba, MODUS, Centar za odgoj i obrazovanje Prekrižje, Centar Slava Raškaj, Caritas, Crveni križ te brojne druge ustanove socijalne skrbi

 

2. OBLICI SURADNJE:

 • međuresorna suradnja intenzivirana je u užoj lokalnoj zajednici uz redovite zajedničke i/ili zasebne sastanke u svrhu povećanja učinkovitosti procesa pružanja usluga (radni sastanci sa suradnicima, stručni skupovi, rad na slučaju te razmjena letaka i plakata);
 • ranije uspostavljena suradnja s pojedinim udrugama i institucijama koje egzistiraju na području mjesne nadležnosti, ali i šire, kontinuirano je održavana – „Susjed susjedu pomaže“, „Nova budućnost“, EKO - S.O.S., Hrvatska udruga prijatelja hospicija, modna agencija Fashion team, Ženska soba – centar za seksualna prava, Klubovi liječenih alkoholičara, Društvo za socijalnu podršku, Društvo „Naša djeca“, Rehabilitacijski centar za traumu i stres, Služba terenskih sestara, škole, vrtići i dr.
 • uspostavljena je i ojačana suradnja sa Župnim uredima na području naše mjesne nadležnosti    
 • posebno je uspostavljena suradnja s nekim udrugama s kojima su održani zajednički sastanci u svrhu dogovora oko daljnje suradnje: Savjetovalište „Dom“, Udruženje „Djeca prva“, Udruga „Ambidekster“, Udruga „Korablja“, Udruga „Lions Club Grič“, Udruga Tesa
 • organizirana je redovita nabava letaka, plakata i ostalog materijala suradnih institucija, kako bi korisnicima bile pristupačne usluge i aktualna događanja iz njihove lokalne zajednice

 

3. ZAJEDNIČKI PROJEKTI I AKCIJE:

 • akcije s Udrugom „Susjed susjedu pomaže“ i drugim udrugama – Tijekom cijele godine kroz različite aktivnosti sudjelujemo u organiziranim humanitarnim akcijama o kojima kontinuirano informiramo naše korisnike. Održavaju se zajednički sastanci s drugim dionicima u lokalnoj zajednici (predstavnici podružnice, udruga, osnovnih škola, dječjih vrtića, vijeća gradske četvrti i dr.).    
 • Humanitarna akcija s modnom agencijom „Fashion team“  - 26. travnja 2014. god. organizirana je humanitarna revija u sklopu „Kids Fashion Weekenda“ u Hrvatskoj.  Svi sudionici i gosti revije donirali su igračku, komad odjeće ili obuće, dok su i neki od izlagača (Dizzy, Mama voli Gabi) poklonili odjeću prezentiranu na reviji. Prikupljene stvari podijeljene su djeci i obiteljima koje se, zbog nepovoljnih socioekonomskih prilika u kojima žive, nalaze u tretmanu Podružnice Maksimir. U tijeku su dogovori za organiziranje takve dvije akcije i u 2015. god. (proljeće i jesen)
 • Projekt s Društvom „Naša djeca“ Maksimir - prijavljen je na natječaj, a, ukoliko bude prihvaćen,  provodio bi se tijekom 2015. god. na način da bi Društvo „Naša djeca“ Maksimir organiziralo Savjetovalište za obitelji u riziku na području gradske četvrti Maksimir. Procjenom potreba u zajednici evidentna je nužnost pružanja psihosocijalne podrške i osnaživanja obitelji u riziku, opterećenih sve većim brojem razvoda i narušenih obiteljskih odnosa. Projekt je usmjeren postizanju roditeljskog ponašanja temeljenog na najboljem interesu djeteta, gdje roditelj prema djetetu iskazuje brigu i skrb, pruža strukture, granice i vođenje djeteta u odgoju, uvažava djetetovu osobnost te potiče i osnažuje dijete u njegovom rastu i razvoju.
 • Projekt s Udrugom HURID - projekt je već u realizaciji, a u njega je aktivno, kao predstavnica CZSS-a Zagreb, uključena predstojnica Podružnice. Radi se o trogodišnjem projektu pod nazivom „Dobar start za sve: stručna potpora ugroženom djetetu rane dobi i njegovom okruženju“ kojim je obuhvaćeno 35 obitelji u kojima su djeca u dobi do 6 godina, uz razvojne, izložena i drugim rizicima u ranom razvoju (obiteljski i socijalni rizici). Projekt je od strane svih partnera predstavljen stručnoj javnosti kroz simpozij i okrugli stol.  Redovito se održavaju zajednički sastanci partnera, a komunikacija se odvija na dnevnoj razini. Osim CZSS-a Zagreb, uključeni su predstavnici HURID-a (nositelji projekta), Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“, Centra za rehabilitaciju ERF-a i Dječjeg doma Zagreb.  Aktivnosti obuhvaćaju procjenu djetetovih razvojnih potreba, procjenu obiteljskih potreba, patronažu u obitelji, savjetovanje, edukaciju i osnaživanje roditeljskih kompetencija, postupke psihosocijalne potpore, rane intervencije i pomoći pri uključivanju u redovne programe.
 • Suradnja s Podružnicom Obiteljski centar - provedba programa „Ja i drugi“ –provodi se kroz radionice s djecom i roditeljima u osnovnim školama, a odnosi se na razvijanje životnih i komunikacijskih vještina kod počinitelja nasilja među vršnjacima te prevenciju rizičnog ponašanja djece i mladih; edukacija potencijalnih posvojitelja –provode se edukativne radionice za potencijalne posvojitelje        
 • Savjetovalište za mlade i nadalje djeluje u prostorijama same Podružnice Maksimir kao preventivni program pod nazivom „Živjeti bez nasilja – psihosocijalni tretman djece i mladih“

Tijekom 2014. god. Podružnica Maksimir sudjelovala je u obilježavanju brojnih značajnih datuma što će se nastaviti i u narednoj 2015. god.: 

 • Dan sigurnog interneta – 11.2.2014. sudjelovanje na okruglom stolu u svezi nasilja među djecom i mladima putem interneta
 • Svjetski  dan socijalnog rada – organiziranje brojnih aktivnosti tijekom Dana otvorenih vrata CZSS-a Zagreb, odnosno podružnica u razdoblju od 17.3.2014. do 21.3.2014. te sudjelovanje na tribinama, okruglim stolovima i stručnim skupovima
 • Međunarodni  dan obitelji – sudjelovanje na tribini i stručnom skupu 14.5.2014.
 • Tjedan  udruga Grada Zagreb – sudjelovanje na okruglom stolu 13.6.2014.
 • Međunarodni  dan mladih – 12.8.2014. –sudjelovanje na okruglim stolovima i stručnim skupovima u svezi njihovih prava na pristup obrazovanju, adekvatnoj zdravstvenoj zaštiti, mogućnostima za zapošljavanje te puno sudjelovanje u javnom životu
 • Nacionalni dan borbe protiv  nasilja nad ženama – sudjelovanje u edukaciji u jednom od 4 modula  24. i 25.9.2014.
 • Međunarodni  dan gluhih – sudjelovanje na okruglom stolu 2.10.2014.
 • Međunarodni  dan djeteta –  sudjelovanje na okruglom stolu u razdoblju Dječjeg tjedna od 6.10.2014. do 12.10.2014.
 • Svjetski dan  beskućnika – posjet prenoćištu u Kosnici 10.10.2014. te sudjelovanje na okruglom stolu 17.10.2014.
 • Međunarodni  dan bijelog štapa – sudjelovanje na prezentaciji projekta i konferenciji na temu aktivnog života s oštećenjem vida 15.10.2014.
 • Međunarodni  dan borbe protiv  siromaštva i socijalne isključenosti – sudjelovanje na okruglom stolu 17.10.2014.
 • Međunarodni dan starijih osoba – sudjelovanje na okruglom stolu 17.10.2014.
 • Europski dan suzbijanja trgovanja ljudima 18.10.2014. sudjelovanjem na javnoj manifestaciji
 • Svjetski dan rješavanja sukoba – sudjelovanje na svečanosti u „Tjednu mirenja“ 16.10.2014.
 • Međunarodni mjesec borbe protiv ovisnosti -15.11.2014. – 15.12.2014. – sudjelovanje u projektu resocijalizacije ovisnika i promociju filma
 • Međunarodni  dan borbe protiv  nasilja nad ženama – sudjelovanje na okruglom stolu 21.11.2014.
 • Tjedan posvojenja u Hrvatskoj 17.-23.11.2014. - sudjelovanje na Trećoj konferenciji o posvojenju
 • Međunarodni  dan osoba s invaliditetom – sudjelovanje na stručnim skupovima 
 • Međunarodni  dan ljudskih prava – sudjelovanje na organiziranoj svečanosti dana 10.12.2014.

Kroz suradnju sa svim dionicima u lokalnoj zajednici te poticanjem pozitivnih društvenih vrijednosti kvalitetom i dostupnošću usluge, nastoji se korisnika osnažiti za aktivno  sudjelovanje u podizanju kvalitete vlastitog života te, čuvajući integritet svakog pojedinca, uz načelo kompetencije, postići stupanj socijalne pravde svih građana koji će mu jamčiti ljudsko dostojanstvo uz minimum sredstava za život dostojan čovjeka.

 

 

 

Dodjela zahvalnica dugogodišnjim vanjskim suradnicima Prvostupanjskog tijela vještačenja.

27. ožujka 2015.

S obzirom da je sukladno odredbama Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja (N.N. 85/14), dana 1.1.2015. prestalo s radom Prvostupanjsko tijelo vještačenja koje je djelovalo u sklopu Centra za socijalnu skrb, CZSS Zagreb je 23. ožujka 2015. god. u prostoru sjedišta na adresi E. Kumičića 5, organizirao prigodno okupljanje i dodjelu zahvalnica dugogodišnjim vanjskim suradnicima Prvostupanjskog tijela vještačenja.

„Zajedno možemo više – pojedinac u fokusu“

26. ožujka 2015.

Centar za socijalnu skrb Zagreb - Podružnica Sesvete i Ambidekster klub započeli su s provođenjem projekta „Zajedno možemo više – pojedinac u fokusu“. Umrežavanjem pružatelja usluga na području Sesveta i zagrebačke Dubrave obiteljima u riziku i krizama postat će dostupne inovativne socijalne usluge  integrirane  psihosocijalne podrške. 

URUČENA ZAHVALNICA AMERIČKOJ MEĐUNARODNOJ ŠKOLI U ZAGREBU

23. ožujka 2015.

Dana 23.ožujka 2015.godine prigodno je obilježena peta obljetnica suradnje Američke škole u Zagrebu i CZSS Zagreb. 

Radio emisija Pro bono na temu „Ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju – prednosti i rizici“

23. ožujka 2015.

Zbog velikog interesa javnosti nakon održane tribine u petak 20. ožujka 2015. na Tribinama Grada Zagreba, a vezano uz temu Ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju kao prednosti i rizici  za dostojanstven život osoba treće životne dobi, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zagreb gostovati će na  HRT- Radio Sljemenu  u emisiji Pro bono, a koja se emitira  24. ožujka 2015. u 18,30 sati.

     

Čestitka

17. ožujka 2015.

Poštovane kolegice i kolege,

 sa željom da i nadalje zajedničkim aktivnostima utječemo na promicanje dostojanstva i vrijednosti svakog pojedinca i naše profesije Centar za socijalnu skrb Zagreb čestita Vam Svjetski dan socijalnog rada.

 ...

Okupljanje i dodjela zahvalnica dugogodišnjim vanjskim suradnicima Prvostupanjskog tijela vještačenja

16. ožujka 2015.

S obzirom da je sukladno odredbama Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja (N.N. 85/14), dana 1.1.2015. prestalo s radom Prvostupanjsko tijelo vještačenja koje je djelovalo u sklopu Centra za socijalnu skrb, CZSS Zagreb 23. ožujka 2015. god. u 14,00 sati u prostoru sjedišta na adresi E. Kumičića 5, organizira prigodno okupljanje i dodjelu zahvalnica dugogodišnjim vanjskim suradnicima Prvostupanjskog tijela vještačenja.

Tribina „Ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju – prednosti i rizici“

14. ožujka 2015.

Centar za socijalnu skrb Zagreb, u tjednu obilježavanja Svjetskog dana socijalnog rada  koji je ove godine posvećen temi Promicanje dostojanstva i vrijednosti ljudi, održati će   20. ožujka 2015. u 13 sati u prostoru Tribine Grada Zagreba javnu tribinu na temu Ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju kao rizika ili prednosti za dostojanstven život osoba treće životne dobi.

             Tema tribine je odabrana imajući u vidu veliki interes javnosti za ovo područje s jedne strane te potrebe, ali i rizike u kojima se često zatiču...

Plan i program rada CZSS Zagreb za 2015. godinu

14. ožujka 2014.

Na sjednici održanoj dana 24.2.2015. godine, Upravno vijeće CZSS Zagreb donijelo je Plan i program rada Centra za socijalnu skrb Zagreb za 2015. godinu.

Dokument možete preuzeti na donjem linku.

Plan i program rada CZSS Zagreb za 2015. godinu

Izvještaj o radu CZSS Zagreb za 2014. godinu.

6. ožujka 2015.

Na sjednici Upravnog vijeća CZSS Zagreb održanoj 24.2.2015. godine prihvaćen je Izvještaj o radu CZSS Zagreb za 2014. godinu. 

Izvadak iz Izvještaja možete preuzeti na donjem linku.

PDF Dokument

Ustrojeno je Jedinstveno tijelo vještačenja

05. ožujka 2015.

Poštovani građani,

obavještavamo vas da je temeljem Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja (Narodne novine 85/14) ustrojeno Jedinstveno tijelo vještačenja,kao ustrojstvena jedinica Zavoda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.