Sjedište

Česta pitanja

Printer-friendly versionSend by email
 1. Tko i kada pokreće postupak lišenja poslovne sposobnosti?
 2. Drugi roditelj ne plaća alimentaciju, što da radim?
 3. Kako pokrenuti razvod braka ?
 4. Tko može tražiti jednokratnu novčanu pomoć?
 5. Kako i kome se može podnijeti pritužba na rad centra?

 

 

Tko i kada pokreće postupak lišenja poslovne sposobnosti?

CZSS podnosi prijedlog nadležnom Općinskom građanskom sudu radi pokretanja postupka lišenja poslovne sposobnosti na zahtjev srodnika ili po službenoj dužnosti kada na temelju medicinske dokumentacije i ponašanja štićenika procijeni da su ugrožena njegova prava i interesi, da svojim ponašanjem ugrožava sebe i okolinu u kojoj živi, te kada nije svjestan svog ponašanja i postupaka. Prije pokretanja postupka prikupljaju se anamnestički podaci i medicinska dokumentacija a zatim se u tijeku postupka imenuje poseban skrbnik koji štićenika zastupa pri sudu.

 

 

Drugi roditelj ne plaća alimentaciju, što da radim?

Obveza uzdržavanja djece je zakonsko pravo i obveza roditelja određena Obiteljskim zakonom. Ukoliko roditelji žive odvojeno a roditelj sa kojim dijete ne živi, ne doprinosi za uzdržavanje djeteta, tada drugi roditelj  može tužbom tražiti sud da sud presudom obveže roditelja obveznika uzdržavanja na plaćanje uzdržavanja djeteta.
Ukoliko postoji odluka kojom je roditelju određena obveza uzdržavanja za dijete, a isti ne doprinosi za uzdržavanje djeteta ili to čini neredovito ili u manjim iznosima od utvrđenog, tada drugi roditelj može kod nadležnog općinskog suda prijedlogom zatražiti ovrhu  koja se može provesti na novčanim sredstvima, nekretninama i pokretninama  u vlasništvu ili suvlasništvu obveznika plaćanja uzdržavanja. Nadalje, roditelj može podnijeti kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu radi pokretanja kaznenog postupka protiv obveznika uzdržavanja zbog neplaćanja uzdržavanja za dijete.

Sukladno čl. 352 Obiteljskog zakona (NN br. 116/03, 17/04, 136/04 i 107/07) ako roditelj koji uzdržava dijete ne uspije navedenim sudskim postupcima da drugi roditelj plaća presuđeni iznos za uzdržavanje djeteta,  ima pravo na privremeno uzdržavanje djeteta- djece ukoliko drugi roditelj ne udovoljava svojoj obvezi duže od šest mjeseci neprekidno ili ukoliko ne plati ukupan iznos za šest mjeseci s prekidima unutar razdoblja od sedam mjeseci.  Pravo na privremeno uzdržavanje djeteta traje najdulje tri godine, a pokreće se na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti. Zahtjev se podnosi mjesno nadležnom centru za socijalnu skrb.

 

 

Kako pokrenuti razvod braka ?

 • Razvod braka može tužbom zahtijevati bračni drug, a oba bračna druga sporazumnim zahtjevom na Općinskom građanskom sudu
 • Postupak posredovanja koji provodi i ovaj Centar, provodi se kad se postupak radi razvoda braka pokreće tužbom ili sporazumom ako bračni drugovi imaju zajedničku maloljetnu djecu a nakon sudskog ročišta na kojem se određuje posredovatelj
 • Sudski postupak oko podjele bračne stečevine pokreće se odvojeno od razvoda braka, kao zasebni sudski postupak

 

 

Tko može tražiti jednokratnu novčanu pomoć?

Prema čl. 77. g Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj.73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/01, 79/07), jednokratna pomoć može se odobriti samcu ili obitelji koji zbog trenutačnih materijalnih teškoća nisu u mogućnosti podmiriti neke specifične potrebe vezane uz rođenje djeteta, školovanje djeteta, bolest ili smrt člana obitelji, elementarne nepogode, nabavke osnovnih predmeta u kućanstvu, nabavke neophodne odjeće i obuće i sl.
Jednokratna pomoć može se odobriti do iznosa  koji podmiruje potrebu a maksimalno do  iznosa od 2.500,00 kuna, s time da se jednokratna pomoć može odobriti u novcu ili u naravi.

Dokumentacija koja je potrebna za podnošenje zahtjeva:

 • izjava o članovima zajedničkog kućanstva (obrazac se kupi u papirnici )
 • potvrde o visini prihoda članova zajedničkog kućanstva  koji ostvaruju prihode iz radnog odnosa, mirovine i drugo
 • uvjerenje Porezne uprave za sve punoljetne članove kućanstva
 • uvjerenje sa Zavoda za zapošljavanje za radno sposobne nezaposlene članove
 • uvjerenje sa Zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje da radno nesposobni članovi kućanstva nisu korisnici mirovine
 • pismeni dokaz iz kojeg je vidljivo o kakvoj se potrebi za jednokratnu pomoć radi i dokaz o visini iznosa kojim se potreba može podmiriti

 

 

 

Kako i kome se može podnijeti pritužba na rad centra?

Svaki korisnik centra za socijalnu skrb ima pravo izraziti svoje dojmove o radu Centra bez straha da će radi toga biti  povrijeđena njegova prava ili da će on i članovi njegove obitelji biti dovedeni u nepovoljan položaj tijekom ostvarivanja prava iz sustava socijalne skrbi.

 

Postupak za podnošenje pritužbe:

Korisnik može podnijeti pritužbu na stručni rad, trajanje postupka, način provođenja postupka, opseg priznatog prava , dostupnost usluga , primjenu pozitivnih propisa i druge okolnosti i radnje u postupku koji se vodi po njegovom zahtjevu ili po službenoj dužnosti.

Pritužba se može podnijeti usmeno na zapisnik ili pismenim putem, predstojniku Podružnice.

U slučaju kada je pritužba podnesena usmeno na zapisnik svaki radnik  je o tome dužan bez odgode  izvjestiti predstojnika Podružnice.

Predstojnik Podružnice  je dužan izvršiti  uvid u dokumentaciju korisnika i po potrebi pozvati korisnika na razgovor, te pribaviti dodatne  informacije o razlozima pritužbe.

Predstojnik Podružnice je obvezan pismenim putem  izvjestiti korisnika u roku od petnaest dana o poduzetim mjerama.

U slučaju da korisnik  nije zadovoljan poduzetim mjerama u Podružnici  može   podnijeti pritužbu ravnatelju Centra za socijalnu skrb Zagreb, Kumičićeva 5.

zagreb@czss-zagreb.hr
 

Ravnatelj će bez odgađanja postupiti po pritužbi i u roku od 15 dana pismeno  obavijestiti korisnika o poduzetom.
 

Ako korisnik i tada nije zadovoljan poduzetim mjerama  zaštitu svojih prava može zatražiti od  Ministarstva socijalne politike i mladih, Ksaver 200 a, Zagreb. www.mspm.hr,   ministarstvo@mspm.hr

 

Pravo korisnika na žalbu

Korisnici, članovi njihovih obitelji, skrbnici i druge stranke u postupku,  mogu pod uvjetima propisanim Zakonom uložiti žalbu na rješenje  centra za socijalnu skrb  ukoliko su nezadovoljni odlukom koja je donesena u postupku ostvarivanje prava iz socijalne skrbi.

Uputa o pravnom lijeku je sastavni dio svakog rješenja kojim se odlučuje o pravima korisnika . Njome su pobliže određeni  uvjeti i način podnošenja žalbe.

Korisnik može izjaviti žalbu i kada centar za socijalnu skrb  nije donio rješenje u propisanom roku.

Žalba se podnosi  putem Podružnice Centra za socijalnu skrb Zagreb  koja vodi  postupak. Može se izjaviti usmeno na zapisnik u podružnici ili putem pošte. Uložena žalba je oslobođena od naplate pristojbe.

Centar za socijalnu skrb kao prvostupanjsko tijelo koje odlučuje o pravima iz socijalne skrbi može riješiti žalbu u svojoj nadležnosti , kada su za to ispunjeni uvjeti, a ako žalbu nije moguće uvažiti ,centar za socijalnu skrb će žalbu dostaviti na rješavanje Ministarstvu socijalne politike i mladih.
 

Napomena:

U slučaju daljnjeg nezadovoljstva radom Centra, ostvarenim pravom ili socijalnom uslugom  ili drugim okolnostima koje su utjecale na tijek i ishod postupka u centru za socijalnu skrb  korisnici se mogu radi zaštite svojih prava obratiti i :

Uredu Pučkog pravobranitelja, Zagreb, Opatička 4
Tel: 48 51 855 ;  fax: 63 03 041
e-mail:ombudsman@inet.hr
www. ombudsman.hr  

 

Uredu Pravobraniteljice za djecu:
Zagreb, Teslina 10
tel:  49 29 669
e-mail: info@dijete.hr   www.dijete.hr  

 

Uredu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova,
Zagreb, Preobraženska 4.
e-mail: ravnopravnost@prs.hr   
www.prs.hr

 

Uredu Pravobraniteljice  za osobe s invaliditetom,
Zagreb, Savska 41/3
Tel: 61 02 170,
e-mail: ured@posi.hr

 

Gostovanje u emisiji "Normalan život"

21. studeni 2014.

Dana 22.studenog 2014.godine ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zagreb Božena Horvat-Alajbegović  gostovati će u emisiji “Normalan život” na temu Zaštita starih i nemoćnih osoba u zlouparabi njihovih prava,
često i od vlastitih članova obitelji.Emisija se emitira na prvom programu HRT-a u 9,15 min., te reprizira u 20 sati na 4. programu istog dana i u nedjelju 23.studenog u 7 sati u jutro.

Podjela jabuka

19. studeni 2014.

Obavještavaju  se korisnici novčanih naknada svih podružnica Centra za socijalnu skrb Zagreb da će se dana 20.11.2014. godine, na Zagrebačkom velesajmu (prostor između 1. i 2. paviljona,  vanjski ulaz  sa zapadne strane) u vremenu od 10,30  do 13 sati, vršiti podjela jabuka  koje su  Centru Zagreb dodijeljene u sklopu mjere povlačenja s tržišta proizvoda za slobodnu distribuciju.

Udomiteljstvo - razmjena iskustava sa stručnjacima europskih zemalja

12. studeni 2014.

Centar za socijalnu skrb Zagreb je u suradnji sa SOS dječjim selom Hrvatska 11. studenog 2014. godine ugostio stručnjake iz 20-tak europskih zemalja koje u sklopu SOS Children's Villages International organiziraju Iskustvene zajednice te razmjenjuju znanja i iskustva.

SUDJELOVANJE PSIHOLOGA CZSS-a ZAGREB NA 22. GODIŠNJOJ KONFERENCIJI HRVATSKIH PSIHOLOGA

12. studeni 2014.

U razdoblju od 05.11.2014. god. do 08.11.2014. god. održana je u Rovinju 22. godišnja konferencija hrvatskih psihologa s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom „Kako obrazovanju dodati boju?"

Stručni skup Udruge sudaca za mladež i obiteljskih sudaca

7. studeni 2014.

Ravnateljica i stručnjaci Centra sudjelovali su 5. studenog 2014. na stručnom skupu Udruge sudaca za mladež i obiteljskih sudaca koji se održao u Europskom domu s temom provedbe Stop programa kao alternativnog programa namijenjenog mlađim maloljetnicima - počiniteljima lakših prekršaja.

U emisiji "Dobro jutro, Hrvatska" razgovaralo se o promjenama u novom Obiteljskom zakonu

21. listopad 2014.

Dana 16. listopada 2014.g. u emisiji "Dobro jutro, Hrvatska" gostovale su Iva Jovović iz Udruge let te Vlasta Grgec Petroci, dipl. soc. radnica iz Podružnice Obiteljski centar. Razgovaralo se o promjenama koje je novi Obiteljski zakon donio za jednoroditeljske obitelji i samohrane roditelje.

OBILJEŽENA PRVA GODIŠNJICA RADA DADILJA

20. listopad 2014.

Dana 15. listopada 2014.g. obilježena je prva godišnjica rada dadilja – sukladno Zakonu o dadiljama (NN 37/13).Obilježavanje prve godišnjice rada pripremile su prve dadilje u Hrvatskoj – Ljiljana Frdelja iz Jastrebarskog i Đurđica Palikuća iz Vrbovca.

OBAVIJEST KANDIDATIMA NATJEČAJA O PROVEDBI PISMENOG TESTIRANJA

20. listopad 2014.

Obavještavaju se kandidati natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 118/14 od 3. listopada 2014. godine,  za radna mjesta: 

1. diplomirani socijalni radnik l. vrste- neodređeno puno radno vrijeme
2. psiholog l. vrste- neodređeno puno radno vrijeme
3. diplomirani pravnik l. vrste- neodređeno puno radno vrijeme

da će se pismeno testiranje održati dana 23. listopada 2014. godine (četvrtak) u sljedećim terminima:
kandidati pod rednim brojem 1. u 9:00 sati
kandidati pod rednim brojem 2. i 3. u 10:30 sati

U emisiji Dobro jutro Hrvatska tema je bila legalizacija obrta čuvanja djece i Zakon o dadiljama

16. listopad 2014.

Dana 2. listopada 2014.g. u emisiji Dobro jutro, Hrvatska ispred CZSS Zagreb Podružnica Obiteljski centar gostovala je Ljerka Lacković, prof.pedagogije i sociologije te Vesna Rašić, predsjednica Udruge dadilja. Tema je bila legalizacija obrta čuvanja djece te primjena Zakona o dadiljama.

OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA BESKUĆNIKA

14. listopad 2014.

10. listopada 2014.g.  ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zagreb, predstojnici podružnica i stručni radnici posjetili su korisnike Prihvatilišta za beskućnike u Kosnici bb.