Sjedište

Česta pitanja

Printer-friendly versionSend by email
 1. Tko i kada pokreće postupak lišenja poslovne sposobnosti?
 2. Drugi roditelj ne plaća alimentaciju, što da radim?
 3. Kako pokrenuti razvod braka ?
 4. Tko može tražiti jednokratnu novčanu pomoć?
 5. Kako i kome se može podnijeti pritužba na rad centra?

 

 

Tko i kada pokreće postupak lišenja poslovne sposobnosti?

CZSS podnosi prijedlog nadležnom Općinskom građanskom sudu radi pokretanja postupka lišenja poslovne sposobnosti na zahtjev srodnika ili po službenoj dužnosti kada na temelju medicinske dokumentacije i ponašanja štićenika procijeni da su ugrožena njegova prava i interesi, da svojim ponašanjem ugrožava sebe i okolinu u kojoj živi, te kada nije svjestan svog ponašanja i postupaka. Prije pokretanja postupka prikupljaju se anamnestički podaci i medicinska dokumentacija a zatim se u tijeku postupka imenuje poseban skrbnik koji štićenika zastupa pri sudu.

 

 

Drugi roditelj ne plaća alimentaciju, što da radim?

Obveza uzdržavanja djece je zakonsko pravo i obveza roditelja određena Obiteljskim zakonom. Ukoliko roditelji žive odvojeno a roditelj sa kojim dijete ne živi, ne doprinosi za uzdržavanje djeteta, tada drugi roditelj  može tužbom tražiti sud da sud presudom obveže roditelja obveznika uzdržavanja na plaćanje uzdržavanja djeteta.
Ukoliko postoji odluka kojom je roditelju određena obveza uzdržavanja za dijete, a isti ne doprinosi za uzdržavanje djeteta ili to čini neredovito ili u manjim iznosima od utvrđenog, tada drugi roditelj može kod nadležnog općinskog suda prijedlogom zatražiti ovrhu  koja se može provesti na novčanim sredstvima, nekretninama i pokretninama  u vlasništvu ili suvlasništvu obveznika plaćanja uzdržavanja. Nadalje, roditelj može podnijeti kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu radi pokretanja kaznenog postupka protiv obveznika uzdržavanja zbog neplaćanja uzdržavanja za dijete.

Sukladno čl. 352 Obiteljskog zakona (NN br. 116/03, 17/04, 136/04 i 107/07) ako roditelj koji uzdržava dijete ne uspije navedenim sudskim postupcima da drugi roditelj plaća presuđeni iznos za uzdržavanje djeteta,  ima pravo na privremeno uzdržavanje djeteta- djece ukoliko drugi roditelj ne udovoljava svojoj obvezi duže od šest mjeseci neprekidno ili ukoliko ne plati ukupan iznos za šest mjeseci s prekidima unutar razdoblja od sedam mjeseci.  Pravo na privremeno uzdržavanje djeteta traje najdulje tri godine, a pokreće se na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti. Zahtjev se podnosi mjesno nadležnom centru za socijalnu skrb.

 

 

Kako pokrenuti razvod braka ?

 • Razvod braka može tužbom zahtijevati bračni drug, a oba bračna druga sporazumnim zahtjevom na Općinskom građanskom sudu
 • Postupak posredovanja koji provodi i ovaj Centar, provodi se kad se postupak radi razvoda braka pokreće tužbom ili sporazumom ako bračni drugovi imaju zajedničku maloljetnu djecu a nakon sudskog ročišta na kojem se određuje posredovatelj
 • Sudski postupak oko podjele bračne stečevine pokreće se odvojeno od razvoda braka, kao zasebni sudski postupak

 

 

Tko može tražiti jednokratnu novčanu pomoć?

Prema čl.46. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13), jednokratna naknada priznaje se samcu ili kućanstvu koje zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode, nabavke nužnih predmeta u kućanstvu, nabavke neophodne odjeće i obuće i sl.

Jednokratna naknada može se priznati do iznosa koji podmiruje potrebu, a maksimalno do iznosa od 2500,00 kn za samca, odnosno 3500,00 kn za kućanstvo.

Dokumentacija koja je potrebna za podnošenje zahtjeva:

 • preslika osobne iskaznice
 • rodni list za sve članove kućanstva
 • potvrde o visini prihoda članova zajedničkog kućanstva koji ostvaruju prihode iz radnog odnosa, mirovine i drugo
 • uvjerenje Porezne uprave za sve punoljetne članove kućanstva
 • uvjerenje sa Zavoda za zapošljavanje za radno sposobne nezaposlene članove
 • uvjerenje sa Zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje da radno nesposobni članovi kućanstva nisu korisnici mirovine
 • potvrda o redovnom školovanju djece
 • pismeni dokaz iz kojeg je vidljivo o kakvoj se potrebi za jednokratnu naknadu radi i dokaz o visini iznosa kojim se potreba može podmiriti

 

 

 

Kako i kome se može podnijeti pritužba na rad centra?

Svaki korisnik centra za socijalnu skrb ima pravo izraziti svoje dojmove o radu Centra bez straha da će radi toga biti  povrijeđena njegova prava ili da će on i članovi njegove obitelji biti dovedeni u nepovoljan položaj tijekom ostvarivanja prava iz sustava socijalne skrbi.

 

Postupak za podnošenje pritužbe:

Korisnik može podnijeti pritužbu na stručni rad, trajanje postupka, način provođenja postupka, opseg priznatog prava , dostupnost usluga , primjenu pozitivnih propisa i druge okolnosti i radnje u postupku koji se vodi po njegovom zahtjevu ili po službenoj dužnosti.

Pritužba se može podnijeti usmeno na zapisnik ili pismenim putem, predstojniku Podružnice.

U slučaju kada je pritužba podnesena usmeno na zapisnik svaki radnik  je o tome dužan bez odgode  izvjestiti predstojnika Podružnice.

Predstojnik Podružnice  je dužan izvršiti  uvid u dokumentaciju korisnika i po potrebi pozvati korisnika na razgovor, te pribaviti dodatne  informacije o razlozima pritužbe.

Predstojnik Podružnice je obvezan pismenim putem  izvjestiti korisnika u roku od petnaest dana o poduzetim mjerama.

U slučaju da korisnik  nije zadovoljan poduzetim mjerama u Podružnici  može   podnijeti pritužbu ravnatelju Centra za socijalnu skrb Zagreb, Kumičićeva 5.

zagreb@czss-zagreb.hr
 

Ravnatelj će bez odgađanja postupiti po pritužbi i u roku od 15 dana pismeno  obavijestiti korisnika o poduzetom.
 

Ako korisnik i tada nije zadovoljan poduzetim mjerama  zaštitu svojih prava može zatražiti od  Ministarstva socijalne politike i mladih, Ksaver 200 a, Zagreb. www.mspm.hr,   ministarstvo@mspm.hr

 

Pravo korisnika na žalbu

Korisnici, članovi njihovih obitelji, skrbnici i druge stranke u postupku,  mogu pod uvjetima propisanim Zakonom uložiti žalbu na rješenje  centra za socijalnu skrb  ukoliko su nezadovoljni odlukom koja je donesena u postupku ostvarivanje prava iz socijalne skrbi.

Uputa o pravnom lijeku je sastavni dio svakog rješenja kojim se odlučuje o pravima korisnika . Njome su pobliže određeni  uvjeti i način podnošenja žalbe.

Korisnik može izjaviti žalbu i kada centar za socijalnu skrb  nije donio rješenje u propisanom roku.

Žalba se podnosi  putem Podružnice Centra za socijalnu skrb Zagreb  koja vodi  postupak. Može se izjaviti usmeno na zapisnik u podružnici ili putem pošte. Uložena žalba je oslobođena od naplate pristojbe.

Centar za socijalnu skrb kao prvostupanjsko tijelo koje odlučuje o pravima iz socijalne skrbi može riješiti žalbu u svojoj nadležnosti , kada su za to ispunjeni uvjeti, a ako žalbu nije moguće uvažiti ,centar za socijalnu skrb će žalbu dostaviti na rješavanje Ministarstvu socijalne politike i mladih.
 

Napomena:

U slučaju daljnjeg nezadovoljstva radom Centra, ostvarenim pravom ili socijalnom uslugom  ili drugim okolnostima koje su utjecale na tijek i ishod postupka u centru za socijalnu skrb  korisnici se mogu radi zaštite svojih prava obratiti i :

Uredu Pučkog pravobranitelja, Zagreb, Opatička 4
Tel: 48 51 855 ;  fax: 63 03 041
e-mail:ombudsman@inet.hr
www. ombudsman.hr  

 

Uredu Pravobraniteljice za djecu:
Zagreb, Teslina 10
tel:  49 29 669
e-mail: info@dijete.hr   www.dijete.hr  

 

Uredu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova,
Zagreb, Preobraženska 4.
e-mail: ravnopravnost@prs.hr   
www.prs.hr

 

Uredu Pravobraniteljice  za osobe s invaliditetom,
Zagreb, Savska 41/3
Tel: 61 02 170,
e-mail: ured@posi.hr

 

Ustrojeno je Jedinstveno tijelo vještačenja

05. ožujka 2015.

Poštovani građani,

obavještavamo vas da je temeljem...

Obavijest kandidatima natječaja o provedbi pismenog testiranja

05. ožujka 2015.

Obavještavaju se kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja objavljenog u NN br. 19/15 od 20. veljače 2015.

dipl. soc. radnik I vrste- neodređeno puno radno vrijeme / 3 izvršitelja

dipl. pravnik I vrste- neodređeno puno radno vrijeme / 1 izvršitelj

da će se pismeno testiranje održati 9. ožujka 2015. u 10 sati.

PDF Dokument

Gostovanje na Z1 televiziji

19.. veljače 2015.

U ponedjeljak dana 09. veljače 2015. godine ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zagreb gostovala je u emisiji Zoom Zagreb na Z 1 televiziji na temu provedbe Sporazuma o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima u  prisilne naplate tražbine male vrijednosti na novčanim sredstvima – Otpis duga/odgoda ovrhe.

Emisija se može pogledati na linku u nastavku

CZSS Zagreb objavljuje Javni natječaj za radna mjesta

19. veljače 2015.

1. diplomirani socijalni radnik I. vrste – neodređeno puno radno vrijeme - 3 izvršitelja/ice

2. diplomirani pravnik I. vrste – neodređeno puno radno vrijeme -  1 izvršitelj/ica

Sporazum o otpisu duga najsiromašnijim građanima

19. veljače 2015.

Poštovani građani,

Obavještavamo Vas da je Potpredsjednica Vlade i ministrica socijalne politike i mladih Milanka Opačić 16.02.2015. potpisala Sporazum o otpisu duga najsiromašnijim građanima s predstavnicima  pet agencija za naplatu potraživanja.

Besplatni telefon za informacije o otpisu dugova

12. veljače 2015.

Obavještavamo građane da  je pri Ministarstvu socijalne politike i mladih otvoren  besplatni telefon za informacije o otpisu dugova 0800-112-018.

Radno vrijeme telefona je radnim danom od 9:00 do 16:00 sati. Informacije je moguće uputiti i na mail adresu: otpis-dugova@mspm.hr.

Susret CZSS Zagreb i izaslanstva Zajednice centara za socijalni rad Republike Slovenije

11. veljače 2015.

U petak , dana 13. veljače 2015 u Centar za socijalnu skrb Zagreb dolazi izaslanstvo Zajednice centara za socijalni rad Republike Slovenije.

Prilikom posjeta  upoznat ćemo naše slovenske kolege s organizacijom rada Centra te će se razmijeniti iskustva stručnjaka posebice iz područja obiteljsko-pravne zaštite, skrbništva i rada s djecom s problemima u ponašanju. 

Otpis duga

9. veljače 2015.

Podnošenje zahtjeva za otpust/otpis duga prema kriteriju B počinje od 03. travnja i traje do 30. lipnja 2015. godine.

Upozoravamo da se zahtjevi podneseni izvan gore navedenih rokova neće razmatrati. 

 

Natječaj za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

4. veljače 2015.

Centar za socijalnu skrb Zagreb  objavljuje Natječaj za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa:

- diplomiranog socijalnog radnika - 20 izvršitelja

- diplomiranog pravnika - 10 izvršitelja

- psihologa- 4 izvršitelja

- defektologa- socijalnog pedagoga- 1 izvršitelj

Dodatne informacije vezane uz otpis duga

3. veljače 2015.

Dodatne informacije vezane uz otpis duga mogu se dobiti slanjem upita na mail otpisduga@czss-zagreb.hr